Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/133/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594, poz.645) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz. 654,Nr 171,poz. 1016,Nr 232,poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej-0,60 zł.;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej- 20,40 zł.;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej- 10,75 zł;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej -4,68 zł

e) pozostałych letniskowych, które zostały określone w pozwoleniu na budowę jako budynki letniskowe - od 1 m2powierzchni użytkowej -7,73 zł.

f) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1 m2powierzchni użytkowej -6,00 zł.

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2powierzchni- 0,78 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,56zł;

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1m2powierzchni-0,46 zł.

d) pozostałych letniskowych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem -Bi zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem Bz- od 1 m2powierzchni -0,46zł.

e) pozostałych - od 1m2powierzchni- 0,27 zł.

3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 -2 %;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe