Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz.21, poz. 228, poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 937) zmieniona uchwałą Nr XXII/124/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 938).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/157/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 15 listopada 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Krypno lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Krypno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krypno podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl);

3) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

4) pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę Krypno miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

6) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

7) sezon letni - rozumie się przez to okres od 1 kwietnia do 31października.

8) sezon zimowy - rozumie się przez to okres od 1 listopada do 31 marca;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych. Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady biodegradowalne.

3. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości na której sezonowo zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. Z chwilą zakończenia okresowego przebywania na nieruchomości należy poinformować o tym Urząd Gminy poprzez złożenie korekty deklaracji.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Zabrania się usuwania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do studzienek kanalizacji sanitarnej oraz kratek kanalizacji deszczowej.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie nieruchomości służących do użytku publicznego w czystości i porządku poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi.

§ 6. 1. Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstanie ścieków bytowych stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi być przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku kanalizacji lub możliwości włączenia do systemu kanalizacyjnego, nieruchomość musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust.3. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia pojazdów mechanicznych do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się mycia pojazdów mechanicznych.

§ 8. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

3. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie umowy.

3. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 80 l;

4) kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 do 80 l;

5) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

6) pojemniki na zużyte baterie;

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, przeznaczone wyłącznie do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

§ 11. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania odpadów komunalnych z każdego rodzaju nieruchomości w koszach ulicznych;

5) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

6) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

7) spalania odpadów komunalnych.

§ 12. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) 40 l na mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) 60 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów.

§ 13. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie do głównych dróg, gdy odległość od zabudowań do drogi głównej wynosi do 100 m. Pojemniki należy umieścić w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 15. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) w sezonie letnim (kwiecień- październik)- z częstotliwością co dwa tygodnie;

b) w sezonie zimowym (listopad- marzec)- z częstotliwością jeden raz w miesiącu.

§ 16. Segregowane odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością, co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 17. Odpady zebrane selektywnie tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.

§ 18. Odpady zebrane selektywnie tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe ( z prac prowadzonych we własnym zakresie), zużyte opony, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 19. Odpady budowlano- remontowe zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.

§ 20. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 17 i § 18, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach;

3) baterie i akumulatory pozbywać się w wyznaczonych jednostkach usług i handlu,

4) przekazywać uprawnionym przedsiębiorcom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Miejsca przekazywania i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz informacje zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Krypno (www.gminakrypno.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl).

§ 21. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 22. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 23. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 24. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzone tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania na nim. Psy rasy uznanej za agresywną oraz mieszańcy rasy tych psów należy prowadzić na smyczy/uwięzi, a także z założonym kagańcem.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 23.

3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzone do obiektów użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne oraz psów szkolnych do zadań specjalnych.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

5. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej o posiadaniu psa.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 26. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 27. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze, piwnice, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia,

b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października.

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe