Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/174/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz 21, poz. 228 i poz.888) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/119/12 Rady Miasta w Sejnach z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny w rozdziale 6 § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy i w kagańcu przez osoby dorosłe.".

§ 2. Inne ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe