Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 212/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.333.217 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.016.389 zł

- dochody majątkowe: 11.316.828 zł

2) wydatki ogółem : 26.613.134 zł w tym:

- bieżące : 12.249.963 zł

- majątkowe: 14.363.171 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 111 072

-33 090

1 077 982

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 077 000

-33 090

1 043 910

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 077 000

-33 090

1 043 910

zlecone razem :

1 280 424

-33 090

1 247 334

własne razem :

24 085 883

0

24 085 883

Ogółem:

25 366 307

-33 090

25 333 217

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 383 788

0

7 383 788

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 33 090 na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.695.2013.MA z dnia 16 grudnia 2013r, Nr FB-II.3111.711.2013.MA z dnia 17 grudnia 2013r, Nr.FB-II.3111.728.2013.MA z dnia 20 grudnia 2013r i Nr FB-II.3111.726.2013.MA z dnia 23 grudnia 2013r zmniejszających dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 929 051

0

1 929 051

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

591 469

0

591 469

4260

Zakup energii

145 195

5 000

150 195

4300

Zakup usług pozostałych

30 500

-5 000

25 500

630

Turystyka

1 585 296

0

1 585 296

63095

Pozostała działalność

1 585 296

0

1 585 296

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 610

-2 000

16 610

4260

Zakup energii

18 200

2 554

20 754

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

-554

446

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 295 575

0

5 295 575

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 292 260

-9 000

4 283 260

4300

Zakup usług pozostałych

50 000

-9 000

41 000

70095

Pozostała działalność

1 003 315

9 000

1 012 315

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000

1 000

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

250 000

23 000

273 000

4260

Zakup energii

250 000

-5 000

245 000

4300

Zakup usług pozostałych

17 000

-10 000

7 000

710

Działalność usługowa

70 000

0

70 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

70 000

0

70 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

65 000

-20 000

45 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

20 000

25 000

750

Administracja publiczna

1 847 532

0

1 847 532

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

78 200

-5 500

72 700

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

76 200

-5 500

70 700

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 567 550

11 100

1 578 650

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

843 923

11 000

854 923

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

148 898

-8 300

140 598

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 482

-3 800

9 682

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

48 600

100

48 700

4270

Zakup usług remontowych

37 000

900

37 900

4300

Zakup usług pozostałych

129 500

10 000

139 500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 000

200

4 200

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000

1 000

11 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

112 172

-3 000

109 172

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

-3 000

0

75095

Pozostała działalność

89 000

-2 600

86 400

4430

Różne opłaty i składki

35 639

-2 600

33 039

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

285 899

0

285 899

75412

Ochotnicze straże pożarne

266 195

-1 360

264 835

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61 550

-2 800

58 750

4260

Zakup energii

13 500

2 000

15 500

4270

Zakup usług remontowych

19 127

-1 360

17 767

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 200

800

4 000

75414

Obrona cywilna

4 087

1 360

5 447

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

100

3 100

4270

Zakup usług remontowych

0

1 260

1 260

801

Oświata i wychowanie

3 866 954

0

3 866 954

80101

Szkoły podstawowe

2 166 891

0

2 166 891

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

258 500

100

258 600

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 700

-1 600

1 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000

-4 000

9 000

4260

Zakup energii

143 312

3 200

146 512

4300

Zakup usług pozostałych

15 300

2 300

17 600

80113

Dowożenie uczniów do szkół

384 548

-700

383 848

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

100

2 100

4430

Różne opłaty i składki

20 000

-800

19 200

80195

Pozostała działalność

450 330

700

451 030

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

190 000

3 000

193 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 250

1 470

35 720

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 400

345

4 745

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 650

700

2 350

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 000

-4 815

80 185

852

Pomoc społeczna

982 925

0

982 925

85206

Wspieranie rodziny

47 722

-1 206

46 516

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 836

-1 356

34 480

4410

Podróże służbowe krajowe

2 707

150

2 857

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 356

267

20 623

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 562

203

10 765

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 125

64

2 189

85295

Pozostała działalność

63 164

939

64 103

3110

Świadczenia społeczne

57 547

4

57 551

4220

Zakup środków żywności

5 617

935

6 552

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 243 863

0

6 243 863

90002

Gospodarka odpadami

214 669

-21 639

193 030

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 357

-2 500

21 857

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 139

-19 139

0

90095

Pozostała działalność

3 520 089

21 639

3 541 728

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

211 968

19 139

231 107

4270

Zakup usług remontowych

12 000

2 500

14 500

926

Kultura fizyczna

213 000

0

213 000

92601

Obiekty sportowe

58 000

-500

57 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

-500

5 500

92695

Pozostała działalność

8 000

500

8 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

821

500

1 321

Razem własne

25 365 800

0

25 365 800

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 111 072

-33 090

1 077 982

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 077 000

-33 090

1 043 910

3110

Świadczenia społeczne

985 000

-32 626

952 374

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 315

-964

23 351

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

64 789

500

65 289

Razem zlecone:

1 280 424

-33 090

1 247 334

Ogółem:

26 646 224

-33 090

26 613 134

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe