Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/493/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący:

- w przypadku gdy składający deklarację nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych - wypis z właściwego rejestru poświadczający, że osoba składająca deklarację jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć:

1) w formie pisemnej - Urząd Miejski w Suwałkach; ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 6;

2) w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (dostęp ze stronywww.esp.um.suwalki.pl).

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 4 do uchwały.

4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w terminie 14 dni od zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1481) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmieniona uchwałą nr XXXV/372/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1796).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/493/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/493/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/493/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/493/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe