| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/178/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.596 zł, w tym:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.647 zł, z tego w rozdz. 01010 § 0580 - kara naliczona dostawcy ciągnika za nie terminową realizację zamówienia; zakup dokonany w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 3.580 zł, oraz w rozdz. 01095 § 0920 - odsetki za nieterminową wpłatę za użytkowanie wieczyste w kwocie 67 zł,

2) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3.590 zł,

3) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 25.220 zł, z tego w rozdz. 75616 § 0320 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 23.000 zł, rozdz. 75616 § 0690 - zwrot kosztów upomnienia - 800 zł, rozdz. 75616 § 0910 - wpływy z odsetek za nieterminową realizację podatków przez osoby fizyczne - 1.050 zł, w rozdz. 75618 § 0910 - wpływy z odsetek za nieterminową realizację opłat za gospodarowanie odpadami - 370 zł,

4) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminy o kwotę 43.724 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 88 Karty Nauczyciela,

5) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 23.415 zł,

2. Zmniejsza się dochody bieżące w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 o kwotę 35.417 zł, z tego o 15.417 zł z tytułu dotacji celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne, mylnie ujętej jako dotacja na zakupy bieżące wyposażenia oraz zmniejszenie o 20.000 zł z tytułu dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku, która została przekazana bezpośrednio na konto dostawcy sprzętu, z pominięciem rachunku bieżącego gminy.

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.417 zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 - dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP w Jaświłach i w Zabielu, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 15.417 zł, mylnie ujęta jako dotacja na zakupy bieżące w § 2700.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.217 zł, w tym w:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie o kwotę 4.800 zł,

2) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - zakup sprzętu do jednostek OSP o kwotę 35.417 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.217 zł, z tego w:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6059 - środki własne gminy na opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji we wsiach Mikicin i Brzozowa w kwocie 29.590 zł, przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych,

2) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6060 - środki na zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych w kwocie 4.800 zł,

3) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP w Jaświłach i w Zabielu, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 15.827 zł, .

6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne gminy o kwotę 69.596 zł, w tym w:

1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 - wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych o kwotę 9.181 zł,

2) dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł, w tym w rozdz. 75023 § 4210 -wydatki na zakup oleju opałowego oraz wyposażenia do Urzędu o kwotę 15.000 zł oraz w § 4300 - opłata za przesyłki pocztowe oraz inne usługi o kwotę 10.000 zł,

3) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 23.415 zł,

4) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4260 - opłata za energię elektryczną przepompowni ścieków o kwotę 12.000 zł, ponoszona przez gminę i refundowana przez eksploatatora urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

§ 2. W związku ze zmianami wydatków majątkowych, ujętych w § 1 ust. 5 uchwały dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku". Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.896.603,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.047.563,38 zł,

2) dochody majątkowe - 849.040,00 zł

2. Wydatki ogółem - 16.834.076,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.250.379,38 zł

2) wydatki majątkowe - 1.583.697,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 62.527 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 875.892 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - 193.200 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 938.419 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 879.635 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 58.784 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (po zmianach) (w złotych)Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego lokalizacja


Rok
rozp.
zak.


Wartość kosztorys.
zadania


Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2012 r.

Środki
wynikające
z planu na 2013 r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celowych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE

Inne źródła, kredyty, pożyczkidotacja PSP, Woj. Podlaskiego i ZW OSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno -bytowych na terenie Gminy Jaświły w ramach PROW na lata 2007-2013Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059


2013


866.114


-


866.114


335.192


-


530.922


-

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r.
Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060

2006
2013


383.790


350.000


33.790


33.790


-


-


--

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059


2013


338.127


12.300


325.827


113.907


-


211.920


-


-

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele w ramach dofinansowania ze środków FOGR Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2013


97.170


-


97.170


57.170


40.000


-


-


-

5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II - Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059

2013
2014


35.870


-


5.294


5.294


-


-


-


30.576

6. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele, Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2013

66.027

-

66.027

21.270

-

-

44.757

7. Budowa chodnika we wsi Dolistowo,
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2013

4125

-

4125

4125

-

-

-

-

8. Budowa chodnika we wsi Bagno,
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2013

14.460

-

14.460

14.460

-

-

-

-

9. Zakup sprzętu do odśnieżania, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060

2013

4800

-

4800

4800

-

-

-

-

10. Opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji we wsiach Mikicin i Brzozowa, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2013

29.590

-

29.590

29.590

-

-

-

-

RAZEM

1.840.073

362.300

1.447.197

619.598

40.000

742.842

44.757

30.576

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »