Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 151/XXX/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami na kwotę 91 267 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 774 833 zł,

a) bieżące 9 223 415 zł,

b) majątkowe 2 551 418 zł,

2) wydatki ogółem 12 145 184 zł,

a) bieżące 8 839 627 zł,

b) majątkowe 3 305 557 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2013 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 zł. środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. ( zadanie zlecone) Nieprawidłowo zaokrąglono w dół kwotę drugiej transzy dotacji.

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.492.2013.MA.

2. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych dziale 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 o kwotę 54 300 zł. zwiększając dochody bieżące rozdział 60016 § 2310 kwota 54 300 zł. ( zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie aneksu Nr 1 do umowy Nr 2/05/2013 między jst.

3. Dokonać przeniesienia planu wydatków z działu 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę łączną 2086 zł. na dział 630 Turystyka , rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki o łączną kwotę 2086 zł. w związku z zatrudnieniem od grudnia pracownika do NCT ( zadanie własne) kwota zawiera płace i pochodne.

4. Dokonać przeniesienia planu wydatków z działu 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota łączna 2924 zł. na rozdział 85212 Świadczenia rodzinne łączna kwota 2924 zł. na sfinansowanie braku w wynagrodzeniach i pochodnych dla pracownika jako zwiększenie wkładu własnego. ( zadanie własne ).

5. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 3020 o kwotę 6 000 zł oraz § 4210 o kwotę 14 000 zł. zwiększając w tym dziale § 4110 o 9 000 zł, § 4300 o 9 000 zł, § 4430 o 6 314 zł, § 4440 o 4 196 zł. ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

6. Dokonać przeniesienia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z § 4300 kwota 377 zł. na § 4410 kwota 377 zł. ( zadania własne )

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

7. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80110Gimnazja § 3020 o kwotę 6 039 zł. zwiększając w tym dziale § 4110 o 8 000 zł, § 4210 o 8 000 zł, § 4260 o 4 000 zł, § 4430 o k 39 zł, § 4440 o 1 942 zł. ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

8. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80113 Doważenie uczniów do szkół § 4210 o kwotę 6 000 zł, i § 4300 0 kwotę 18 297 zł. zwiększając w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4440 o 845 zł, pozostała kwota przeniesiona na paragrafy wymienione wcześniej ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

9. Zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4217 0 102 zł. i § 4219 o 18 zł, przenosząc w tym rozdziale na § 3027 kwota 1 zł. § 4127 kwota 4127 101 zł. oraz § 4129 o 18 zł. ( zadania własne )

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

10. Dokonać przeniesienia w dziele 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 kwota 30 815 zł. na § 4480 podatek od nieruchomości od budowli gminnych.( zadanie własne )

11. Dokonać przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin z § 4280 kwota 1 000 zł. na § 4260 na energię elektryczną ( zadanie własne )

12. Dokonać przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie z § 4300 kwota 41 zł. na § 4410 na opłacenie delegacji krajowej ( zadanie własne )

13. Dokonać przeniesienia planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z § 4430 kwota 2 700 zł. na § 4210 na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego( zadanie własne).

14. Dokonać przeniesienia planu wydatków z działu 851 Ochrona zdrowia , rozdział 85158 zwalczanie narkomanii na dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 147 zł. na zwiększenie opłaty za ubezpieczenie autobusów. ( zadanie własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe