Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 451/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 54 542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 54 542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 54 542 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85395 § 2910 - 39 780 zł i § 4560 - 14 762 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL realizowanych w ZSM Nr 2 w Grajewie.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 138 725,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 526 814,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 76 298 545,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 126 051,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 172 494,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 451/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 marca 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

446 000,00

- 54 542,00

391 458,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

446 000,00

- 54 542,00

391 458,00

4810

Rezerwy

346 000,00

- 54 542,00

291 458,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

650 015,00

54 542,00

704 557,00

85395

Pozostała działalność

435 219,00

54 542,00

489 761,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

39 780,00

39 780,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

14 762,00

14 762,00

Razem:

69 533 858,00

0,00

69 533 858,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 451/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 marca 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 54 542 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85395 § 2910 - 39 780 zł i § 4560 - 14 762 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach Projektu nr POKL.09.01.01.-20-113/0 "Nasze przedszkole jest w szkole" i Projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 "Więcej umiem oraz wiem - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie". Oba Projekty realizowane były w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz wymierzył korektę finansową za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Zespół kontrolujący zalecił zwrot kwoty wydatków poniesionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe