Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miast Białystok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092 ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do prowadzenia przez Gminę Białystok realizacji zadania wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.

§ 2. 1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego w § 1 porozumienia środki finansowe w kwocie 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych złotych).

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Białymstoku na pisemny wniosek Przyjmującego.

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż określone w § 1 porozumienia.

4. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania powinna być przedłożona do rozliczenia niezwłocznie po realizacji zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki finansowe w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu nie wykorzystanych środków do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych w sposób celowy, racjonalny i oszczędny.

§ 5. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań odbywać się będzie poprzez:

1) kontrolę realizacji zadania;

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadania.

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas określony, do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 7. 1. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Powierzający może rozwiązać porozumienie w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonego zadania lub wydatkowania przekazanych środków.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe