Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/193/14 Rady Miasta Kolno

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez miasto Kolno zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, o 30 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny.

2. Nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.

3. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym.

4. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, jest przedłożenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, nie obejmują kosztów wyżywienia naliczanych według odrębnych zasad i trybu.

§ 5. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z wychowania przedszkolnego, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/36/11 Rady Miasta Kolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez miasto Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 174, poz. 2062).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe