reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2014 Prezydenta Miasta Białystok

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, powierzonych przez Gminę Białystok

zawarte pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny NIP: 966-18-13-207 reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pana Krzysztofa Marcinowicza przy kontrasygnacie Anny Jakuć Skarbnika Gminy zwanym w dalszej treści porozumienia "Przejmujący", a Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym",

§ 1. Zgodnie § 2 uchwały Nr XX/246/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz.4003) oraz § 2 uchwały Nr XLIV/506/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013r. do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowanym Gminom i Powiatom,. Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych, punkcie przedszkolnym Gminy Juchnowiec Kościelny dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Białystok.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, według wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc. Realizacja zadań określonych w § 1 wymaga przedłożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów pozytywnej opinii Przekazującego.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, nr konta: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym 47 8074 0003 00001661 2000 0020

1) kwotę 716,00 zł miesięcznie za każde dziecko, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 358,00 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola i punktu przedszkolnego dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia,

2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny będzie stanowiła zmianę § 3 ust. 1 niniejszej umowy w zakresie wysokości kwot. O zmianie wysokości kwot przejmujący pisemnie poinformuje przekazującego.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa ust.1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Juchnowiec Kościelny, a dwa Gmina Białystok.

PrzejmującyWójt Gminy Juchnowiec Kościelny


Krzysztof Marcinowicz


Skarbnik Gminy


Anna Jakuć

PrzekazującyPrezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama