Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/196/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379 ) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 4 " Przychody i rozchody w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.641.831 zł.

a) bieżące w wysokości6.156.759 zł,

b) majątkowe w wysokości1.485.072 zł,

2. Plan wydatków ogółem7.685.396 zł.

a) bieżące w wysokości5.847.936 zł,

b) majątkowe w wysokości1.837.460 zł,

§ 7. 1. Dochody budżetu w wysokości 441.820 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 485.385 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/196/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/196/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 330 624,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

715 450,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

615 174,00

Rozchody ogółem:

1 287 059,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

1 157 270,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

129 789,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/196/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

600

60014

6300

Powiat Białostocki

celowa

380.000,-

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surażu

Podmiotowa

163.000,-

921

92116

2480

Biblioteka

Podmiotowa

2.000,-

Ogółem

545.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

630

63095

6230

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - budowa pola biwakowego w Surażu

Celowa

48.072,-

921

92120

2720

Zadanie w zakresie ochrony zabytków

Celowa

10.000,-

926

92605

2820

Zadanie w zakresie upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej w gminie na podstawie uchwały o sporcie

Celowa

20.000,-

Ogółem

78.072,-

Razem kwoty dotacji:

623.072,-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/196/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 60016 Drogi gminne - za zajęcie pasa drogowego na kwotę 80,01 zł.; 63095 Pozostała działalność o kwotę 4.322zł. zwrot środków po rozliczeniu I wniosku o płatność przez SGGN ( pole biwakowe dokumentacja) ; 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 45 zł. W dziale 756 Dochody z tytułu podatków - dokonano korekty planu o kwotę 4.741zł.w związku z przewidywanym wykonaniem; w rozdziale 80104 Przedszkola na kwotę 1.812zł. wpływy za dzieci uczęszczające z Gminy Turośń Kościelna do Przedszkola Samorządowego w Surażu; 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-I.042.8.1.2014.GD Wojewody Podlaskiego dotacja z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 301,99zł.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 2.000zł. dotacja z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XIV edycji festynu GRODZISKO w Surażu.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 80.000zł. pokryty wolnymi środkami z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na drogę Rynki -Zimnochy; 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na zadania wynikające z programu GKRPA o kwotę 11.175zł. środki z rozliczenia z lat poprzednich; 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.690zł. środki z rozliczenia z lat poprzednich; 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego na wydatki związane z realizacją przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 301,99zł.; 90002 Gospodarka odpadami
w kwocie 1.900zł środki z rozliczenia z lat poprzednich na wydatki związane z realizacją ustawy o porządku i czystości w gminach; 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 5.000,01zł. zakup ławek i koszy do parków i skwerów w Surażu oraz zakup usług na kwotę 10.000zł.; 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłata nadwyżki do WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 19.620zł.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 2.000zł. dofinansowanie wynajmu nagłośnienia oraz wynagrodzenia dla zespołu Dexter na festynie GRODZISKO
w Surażu.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami : w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskieg na kwotę 127zł.; w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 4.700zł. na wypłatę odsetek w związku z wyrównaniem zasiłku opiekuńczego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe