Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2014.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 23 lipca 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 7 ust. 3 w części: ", o ile przepisy nie stanowią inaczej" i § 21 w części: "i jej organów, do których został wybrany" uchwały NR XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę NR XLVI/303/14 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski, która w dniu 27 czerwca 2014 r. wpłynęła do organu nadzoru
i z urzędu poddana została kontroli legalności.

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż część jej zapisów podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 18 lipca 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

W § 7 ust. 3 Statutu Rada Miasta ustaliła, iż w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

W ocenie organu nadzoru, wprowadzenie zapisu "o ile przepisy nie stanowią inaczej" stanowi naruszenie art. 54 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym samoopodatkowanie może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706 j. t.). Jak wynika z powyższego referendum jest jedynym, przewidzianym przepisami prawa i obligatoryjnym sposobem rozstrzygania w sprawie samoopodatkowania mieszkańców.

Ponadto Rada Miasta w § 21 Statutu postanowiła, iż radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady
i jej organów, do których został wybrany. Dokonując tego zapisu Rada naruszyła dyspozycję art. 11 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Powyższe uregulowanie jasno wskazuje, iż przepisy obowiązującego prawa wymieniają tylko i wyłącznie dwa rodzaje organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to katalog zamknięty.

Przyjęcie przedmiotową uchwałą kwestionowanych przez organ nadzoru uregulowań, dokonane zostało przez Radę Miasta z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie
i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Dodatkowo organ nadzoru zauważa, iż w § 9 ust. 3 Statut błędnie odsyła do punktów ustępu 1, który to ustęp nie składa się z takich jednostek redakcyjnych.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 7 ust. 3 w części: ", o ile przepisy nie stanowią inaczej" i § 21 w części: "i jej organów, do których został wybrany" uchwały NR XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miasta Bielsk Podlaski

z up. Wojewody Podlaskiego
Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe