Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 337/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 6 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 6 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące: w kwocie 3 200,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60095 § 4170;

4) Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi - 43 217,00 zł.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 938 418,00 w tym:

a) bieżące -16 552 785,00 zł,

b) majątkowe - 2 385 633,00 zł.

Plan wydatków ogółem 20 003 597,00 w tym:

a) bieżące - 15 390 738,00 zł,

b) majątkowe - 4 612 859,00 zł.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 6 195,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 6 195,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 846 253,00

3 200,00

1 849 453,00

60095

Pozostała działalność

85 100,00

3 200,00

88 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 200,00

3 200,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 020,00

1 020,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

180,00

180,00

4307

Zakup usług pozostałych

1 451,00

- 1 020,00

431,00

4309

Zakup usług pozostałych

649,00

- 180,00

469,00

750

Administracja publiczna

2 772 550,00

0,00

2 772 550,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

116 407,00

0,00

116 407,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 500,00

1 000,00

9 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 200,00

- 1 145,00

17 055,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

145,00

1 145,00

758

Różne rozliczenia

90 000,00

- 3 200,00

86 800,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

90 000,00

- 3 200,00

86 800,00

4810

Rezerwy

90 000,00

- 3 200,00

86 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 698 482,00

0,00

3 698 482,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

276 000,00

0,00

276 000,00

4260

Zakup energii

227 000,00

- 650,00

226 350,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 800,00

650,00

2 450,00

Razem:

17 169 661,00

0,00

17 169 661,00

Ogółem

20 003 597,00

- 6 195,00
6 195,00

20 003 597,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 337/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Z rezerwy ogólnej dokonuje się przeniesień do rozdziału 60095 § 4170 kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dokumentacji na remont chodników w Kozłówce.

2) Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej - wynagrodzenia bezosobowe - rachunek z umowy zlecenie na kwotę 1 200,00 zł.

3) Zmniejszenie planu wydatków - oświetlenie uliczne § 4260 o kwotę 650,00 zł, przeniesienie do § 4300 - zakup i montaż lampy oświetleniowej.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe