| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/307/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok.

2. Postulowana maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 500.000 zł.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Propozycja projektu inwestycyjnego wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób będących mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski. Propozycje są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne umieszczone na karcie do głosowania.

4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miasta www.bielsk-podlaski.pl oraz akcję informacyjną.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do powołania składu osobowego:

1) Zespołu Opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w celu analizy projektów (zadań) pod względem formalnym;

2) Komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski składa pisemną informację Radzie Miasta Bielsk Podlaski po zakończeniu konsultacji.

§ 6. 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

3) w formie pisemnej radnym Rady Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/307/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie części wydatków inwestycyjnych z budżetu Miasta

Bielsk Podlaski na 2015 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

2. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.

3. Projekty mogą dotyczyć inwestycji, które należą do zadań Miasta.

4. Projekt (zadanie) może być realizowane wyłącznie na gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

5. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2.

Zgłaszanie projektów

§ 2. 1. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

2. Zgłoszony formularz jest ważny, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania) i wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

4. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

5. Każdy mieszkaniec Miasta Bielsk Podlaski może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegajacych zgłoszeniu.

Rozdział 3.

Wybór projektów

§ 3. 1. Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w roku budżetowym oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieszcza projekty na liście podlegającej głosowaniu.

2. Ingerowanie w zakres zgłoszonych projektów, w tym zmianę miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe za zgodą autorów tych propozycji.

3. W przypadku stwierdzenia, że formularz z propozycją zadania nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego realizacji, upoważniona przez Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego osoba wystąpi telefonicznie lub mailowo do autora propozycji o uzupełnienie informacji w ciągu 2 dni. Nieuzupełnione formularze zostaną odrzucone.

§ 4. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski.

3. Każda osoba, o której mowa w ust. 2 może oddać jeden głos.

4. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania podpisem złożonym na liscie do głosowania.

§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski poprzez wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania.

2. Miejsce głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

3. Nazwę oraz pełny opis projektów udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w miejscu głosowania.

§ 6. 1. Na karcie do głosowania podaje się:

1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;

2) prawidłowy opis głosowania.

2. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 3 projektów z listy zweryfikowanych projektów.

§ 7. 1. W celu przeprowadzenia głosowania powołuje się komisję wyborczą, która sporządza protokół i ustala wyniki konsultacji uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczbę głosów ważnie oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnieniem puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

3. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów (zadań) uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a suma ich wartości przekracza pulę środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, kolejność ujęcia projektu (zadania) na liscie ustali się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez komisję wyborczą.

4. Miejsce i termin losowania, o którym mowa w ust. 3 zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl oraz na talicy ogloszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 3 dni przed losowaniem.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/307/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Formularz zgłoszenia projektów do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Bielsku Podlaskim

1. Dane osobowe

a) Imię i nazwisko: ..........................................................................................

b) Adres zamieszkania: ....................................................................................

c) Kontakt do pomysłodawcy

(należy podać numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

...................................................................................................................................

2. Podstawowe informacje

a) Nazwa projektu: .....................................................................................................................

b) Lokalizacja projektu: ............................................................................................................

3. Opis i zakres projektu (zadania)

(należy przedstawić opis projektu, maks. 100 wyrazów):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Uzasadnienie

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie

rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 100 wyrazów):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Szacunkowy kosztorys

Składowe projektu (zadania)

Koszt (brutto)

1.

2.

3.

4.

Razem

Dodatkowe załączniki (np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp. ):

6. Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego, popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu (zadania)

......................................................................................................................................................................

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim , ul. M.Kopernika 1.

Lp

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Bielska Podlaskiego popierających projekt, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Data ………………………………….... czytelny podpis ………………………..……………

Wszystkie pozycje od nr 1 do nr 6 obowiązkowo muszą zostać wypełnione.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/307/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu
Miasta Bielsk Podlaski na rok 2015

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać od 1 do 3 projektów z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór".

Zasady głosowania:

- głosujący wybiera od 1 do 3 zadań z poniższej listy,

- wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, zmiany kolejności projektów (zadań) wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania,

- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 3 zadania.

Lp

Nazwa projektu (zadania)

Szacunkowy wskazany koszt

Wybór

* Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/307/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Harmonogram konsultacji

10.09.2014 r. - 30.09.2014 r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów zadań inwestycyjnych na rok 2015 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

1.10.2014 r. - 3.10.2014 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego.

8.10.2014 r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

13.10.2014 r.- 17.10.2014 r.

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8,00 do 15,00.

18.10.2014 r. - 19.10.2014

Glosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8,00 do 20,00.

30.10.2014 r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

Do 15.11.2014 r.

Ujęcie projektów zadań inwestycyjnych, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2015.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »