Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/315/14 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1) dodatki funkcyjne przysługują w stawkach określonych w tabeli Nr 1.

1. Tabela nr 1 Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.


L.p.


Stanowiska kierownicze

Stawki dodatku
funkcyjnego
od - do w złotych


1.
2.

3.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
a) dyrektor zespołu szkół liczącego od 9 do 14 oddziałów
b) dyrektor zespołu szkół liczącego 15 i więcej
oddziałów
c) wicedyrektor zespołu szkół
Liceum Ogólnokształcące z LJN im. 11 Marca w Puńsku
a) dyrektor liceum do 8 oddziałów
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach
a) dyrektor800 - 1000

1000 - 1600
800 - 1280

600 - 800

300 - 500

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/232/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29.04.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe