Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/520/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 13 października 2014r.

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 pkt 2 i art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/125/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 272 poz.3263), zmienionej uchwałą Nr XXII/257/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

uchwała w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się, tryb, zasady i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

3) traci moc załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 596, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe