Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/179/14 Rady Gminy Giby

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz.379) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 1 075 137 i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 033 437 zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 125 770 i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 84 070 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:Plan dochodów budżetowych - 13 084 409,41 zł, w tym: bieżące - 9 665 556,41 zł, majątkowe - 3 418 853 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 521 219,41 zł, w tym: bieżące - 9 057 925,41 zł, majątkowe - 3 463 294

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 563 190 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/179/14
Rady Gminy Giby
z dnia 30 września 2014 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

644 832,00

0,00

644 832,00

90002

Gospodarka odpadami

154 782,00

0,00

154 782,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

54 782,00

- 54 782,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

54 782,00

54 782,00

926

Kultura fizyczna

2 662 888,00

0,00

2 662 888,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

2 662 888,00

0,00

2 662 888,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

978 000,00

- 978 000,00

0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

978 000,00

978 000,00

Razem:

11 646 170,00

0,00

11 646 170,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 110,00

41 700,00

53 810,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

41 700,00

41 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

41 700,00

41 700,00

852

Pomoc społeczna

1 237 722,17

0,00

1 237 722,17

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 171 322,00

- 655,00

1 170 667,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 171 322,00

- 655,00

1 170 667,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 877,00

655,00

8 532,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 877,00

655,00

8 532,00

Razem:

1 396 539,41

41 700,00

1 438 239,41

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 665 556,41 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 352 695 zł

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 322 768,50 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 3 418 853 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 2 640 853 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 240 853 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/179/14
Rady Gminy Giby
z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

146 508,00

13 800,00

160 308,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

143 166,00

13 800,00

156 966,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

4 000,00

19 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

8 000,00

18 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

7 000,00

1 800,00

8 800,00

600

Transport i łączność

37 068,00

0,00

37 068,00

60016

Drogi publiczne gminne

37 068,00

0,00

37 068,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

5 000,00

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 068,00

- 5 000,00

2 068,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

90 235,00

- 9 000,00

81 235,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 235,00

- 9 000,00

81 235,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 935,00

- 10 000,00

39 935,00

4480

Podatek od nieruchomości

7 500,00

1 000,00

8 500,00

750

Administracja publiczna

1 425 559,00

23 700,00

1 449 259,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 147,00

0,00

63 147,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 500,00

1 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 288 157,00

23 700,00

1 311 857,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 500,00

2 000,00

4 500,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

15 000,00

5 000,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 000,00

25 000,00

90 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

4430

Różne opłaty i składki

23 000,00

- 2 300,00

20 700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

- 2 000,00

5 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

70 005,00

3 000,00

73 005,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

66 205,00

3 000,00

69 205,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

2 620,00

10 620,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

380,00

580,00

801

Oświata i wychowanie

3 919 842,00

25 000,00

3 944 842,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

300 389,00

25 000,00

325 389,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 604,00

25 000,00

156 604,00

852

Pomoc społeczna

620 956,00

1 500,00

622 456,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

0,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

- 150,00

150,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

100,00

300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

50,00

550,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

6 000,00

1 500,00

7 500,00

3110

Świadczenia społeczne

6 000,00

1 500,00

7 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

977 890,00

- 59 100,00

918 790,00

90002

Gospodarka odpadami

249 509,00

- 55 100,00

194 409,00

4300

Zakup usług pozostałych

209 864,00

- 55 100,00

154 764,00

90095

Pozostała działalność

135 273,00

- 4 000,00

131 273,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00

926

Kultura fizyczna

2 873 308,00

1 100,00

2 874 408,00

92695

Pozostała działalność

45 500,00

1 100,00

46 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

1 100,00

1 600,00

Razem:

11 082 980,00

0,00

11 082 980,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 110,00

41 700,00

53 810,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

41 700,00

41 700,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

27 075,00

27 075,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

799,00

799,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

104,00

104,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 665,00

4 665,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 987,00

5 987,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 250,00

2 250,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

820,00

820,00

852

Pomoc społeczna

1 237 722,17

0,00

1 237 722,17

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 171 322,00

- 655,00

1 170 667,00

3110

Świadczenia społeczne

1 126 555,00

- 365,00

1 126 190,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

- 655,00

1 345,00

4580

Pozostałe odsetki

9 547,00

365,00

9 912,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 877,00

655,00

8 532,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 877,00

655,00

8 532,00

Razem:

1 396 539,41

41 700,00

1 438 239,41

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 057 925,41 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 559 653,87 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 343 375 zł

3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 236 345 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 743 097 zł

5) obsługa długu - 270 000 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 332 960 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 285 737,50 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 463 294 zł, z tego:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 463 294 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 338 964 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/179/14
Rady Gminy Giby
z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 075 137

655 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacania składek zdrowotnych

54 782 zł - dotacja z WFOŚ na usunięcie azbestu (zamiana paragrafu 2440 na paragraf 2460)

978 000 zł - dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali w Gibach (zamiana paragrafu 6260 na paragraf 6330)

41 700 zł - dotacja celowa na zadania zlecone związane z wyborami do samorządów

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 033 437

655 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

54 782 zł - dotacja z WFOŚ na usunięci azbestu (zamiana paragrafu 2440 na paragraf 2460)

978 000 zł - dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali w Gibach (zamiana paragrafu 6260 na paragraf 6330)

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 125 770 zł

655 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne

365 zł - odsetki od wypłaty zasiłków wyrównawczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych

150 zł - delegacje i szkolenia związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13 800 zł - zakup materiałów, usług i podatku VAT związanych z wodociągiem wiejskim

5 000 zł - zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

1 000 zł - podatek od nieruchomości mienia komunalnego

500 zł - delegacje na administrację publiczną w zakresie zadań zleconych

32 000 zł - zakup usług i wpłat na PFRON w administracji publicznej

3 000 zł - zakup materiałów i usług zdrowotnych członkom OSP

25 000 zł - zakup materiałów w zakresie dowożenia uczniów do szkół

1 500 zł - świadczenia w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych

1 100 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem stadionu w Gibach

41 700 zł - wydatki związane z wyborami do samorządów

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 84 070 zł

5 000 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych

10 000 zł - zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej

8 300 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki w administracji publicznej

59 100 zł- zakup usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

1 020 zł - świadczenia i delegacje w zakresie świadczeń rodzinnych

150 zł - zakup materiałów związanych z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

500 zł - zakup materiałów w administracji publicznej na zadania zlecone

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe