Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/386/14 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 9 ust. l, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem jest miejscowość Krzywe, Gmina Suwałki.

§ 2. 1. Nadaje się akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzywem w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/386/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2014 r.

AKT
o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
Rada Gminy Suwałki
tworzy
z dniem 01 stycznia 2015 roku
samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.
Rada Gminy Suwałki
tworzy
z dniem 01 stycznia 2015 roku
samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423)

Rada Gminy Suwałki
tworzy
z dniem 01 stycznia 2015 roku
samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

1. Siedzibą jest miejscowość Krzywe, gmina Suwałki.

2. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.

3. Terenem działania jest obszar Gminy Suwałki. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami także obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Źródłem finansowania działalności jest dotacja organizatora oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/386/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2014 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem jest samorządową instytucją kultury Gminy Suwałki i działa w szczególności na podstawie :

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423),

2) aktu o utworzeniu;

3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o ,,Gminnym Ośrodku Kultury" - należy rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucję kultury.

2. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Suwałki.

3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym zadaniom i wymaganiom stawianym Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

§ 3. Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na terenie Gminy Suwałki, Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Krzywe, Gmina Suwałki.

3. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w siedzibie oraz na terenie Gminy Suwałki w następujących obiektach:

1) Centrum Kulturalne wsi Sobolewo;

2) Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim;

3) Świetlica internetowa w Starym Folwarku;

4) Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni;

5) Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne.

§ 5. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci:

1) podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby oraz numer telefonu;

2) okrągłej z napisem w otoku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem z wizerunkiem herbu Gminy Suwałki pośrodku.

§ 6. 1. Struktura Gminnego Ośrodka Kultury jest następująca:

1) dyrektor;

2) główny księgowy;

3) animator kultury.

2. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny.

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalności społeczno-kulturalną, zaspakaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.

§ 8. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność określoną w §7 w szczególności poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw oraz imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i plenerowych;

2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej;

3) organizowanie festiwali, oraz przeglądów i konkursów;

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań sztuką i wiedzą;

5) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki;

6) prowadzenie impresariatu artystycznego;

7) organizowanie spotkań artystycznych;

8) współpracę trans-graniczną w zakresie turystyki, kultury, sztuki i sportu oraz współpracę z miastami partnerskimi;

9) koordynację działalności na terenie Gminy Suwałki w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

10) organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży;

11) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich gminy;

12) popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych;

13) promowanie wartościowych zjawisk kulturalnych Gminy Suwałki i regionu;

14) wykorzystywanie walorów działalności kulturalnej w różnych płaszczyznach życia społecznego, w tym w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu;

15) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki;

16) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki;

17) współpraca z ośrodkami kultury w kraju i zagranicą.

2. Gminny Ośrodek Kultury wykonuje także zadania z zakresu organizowania innej działalności na zlecenie organizatora.

3. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem i w tym zakresie prowadzi remonty i inwestycje, a także może nabywać nieruchomości w celu realizacji zadań statutowych.

§ 9. W realizacji zadań określonych w §7 i §8 Gminny Ośrodek Kultury współdziała z instytucjami kultury, oświaty, artystycznymi, organizacjami, fundacjami, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, impresariami i innymi instytucjami.

§ 10. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach w oparciu o odrębne przepisy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 11. 1. Gminny Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor jako organ zarządzający, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego działalność.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Suwałki na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dyrektor zarządza mieniem Gminnego Ośrodka Kultury.

4. Do zadań dyrektora należy realizacja przedmiotu działania Gminnego Ośrodka Kultury, a w szczególności:

1) zarządzanie i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) ustalanie głównych kierunków działalności oraz ustalanie planu finansowego instytucji kultury;

3) kierowanie bieżącą działalnością;

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

6) nadawanie regulaminu organizacyjnego po zasięgnięciu opinii wymaganych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Suwałki.

§ 12. 1. Dyrektor może powołać Radę Programową Gminnego Ośrodka Kultury ustalając skład osobowy spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury oraz spośród przedstawicieli samorządu terytorialnego wskazanych przez organizatora.

2. Rada Programowa jest organem doradczym dyrektora w zakresie zadań merytorycznych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

3. Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.

4. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin pracy, który podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustawie o rachunkowości.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy instytucji kultury uwzględniający roczną dotację organizatora.

4. Wszelkie dochody z działalności Gminnego Ośrodka Kultury będą w całości przeznaczone na realizację jego działalności statutowej.

§ 14. Sposób uzyskiwania środków finansowych:

1) dotacje organizatora;

2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) darowizn, spadków, zapisów;

4) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. Gminny Ośrodek Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi do końca pierwszego kwartału następnego roku sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Suwałki.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe