reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne na rok 2014 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 8.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 34 861 376 zł, w tym: dochody bieżące - 32 540 942 zł, dochody majątkowe - 2 320 434

- plan wydatków- 39 588 597 zł, w tym: wydatki bieżące - 29 566 358 zł, wydatki majątkowe - 10 022 239 zł.

§ 10. Deficyt zwiększony o 787 766 zł zostanie pokryty kredytem na finansowanie wkładu unijnego w inwestycji Odnawialna energia sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz.

§ 11. W uchwale Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: "§7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - 4 831 695 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 227 957 zł."

2) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu - 4 831 695 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 227 957 zł."

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

Kredyty,
pożyczki, obligacje

środki pochodzące
z innych źródeł1

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Ogrodnikach

174 100

5 696

5 696

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Projekt drogi gminnej w Ruszczanach

4 601

4 601

4 601

A.
B.
C.

3

600

60016

6050

Utwardzenie drogi w Złotorii

19 266

19 266

19 266

A.
B.
C.

4

600

60016

6050

Parking miejski przy ul. Dominikańskiej

51 000

36 000

36 000

A.
B.
C.

5

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach

744 650

744 650

744 650

A.
B.
C.

6

600

60016

6050

Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

7

600

60016

6050

Kanał deszczowy w obrębie Alei Niepodległości

33 290

33 290

33 290

A.
B.
C.

8

600

60016

6050

Budowa chodnika na odcinku miedzy ul. Lipową i Akacjową w Choroszczy

9 500

9 500

9 500

A.
B.
C.

9

600

60016

6050

Remont drogi gminnej w miejscowości Ruszczany

91 172

91 172

61 172

A.30 000
B.
C.

10

700


70005

6050

Wykup gruntów

470 264

470 264

470 264

A.
B.
C.

11

700


70095

6050

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

265 000

130 000

130 000

A.
B.
C.

12

700


70095

6059

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN

1 060 000

4 000

4 000

A.
B.
C.

13

700

70095

6050

Modernizacja świetlicy w Łyskach

39 929

7 929

7 929

14

700


70095

6050

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach

13 957

6 795

6 795

A.
B.
C.

15

750

75023

6050

Instalacja cwu w budynku urzędu

7 690

7 690

7 690

A.
B.
C.

16

750

75095

6057 6059

Wdrażanie elektronicznych udług dla ludności województwa podlaskiego

163 573

163 573

24 536

A.
B.
C.

139 037

16

754

75412

6050

Garaż OSP w Pańkach - dokumentacja

5 730

5 730

5 730

A.
B.
C.

18

754

75412

6050

Rozbudowa remizy OSP w Klepaczach

146 347

146 347

46 347

A.
B.
C.100 000

19

754

75412

6060

Zakup wyposażenia do OSP

18 012

18 012

18 012

A.
B.
C.

20

801

80101

6050

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy

229 644

229 644

115 452

A.114 192
B.
C.

21

851

85154

6060

Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych

11 844

11 844

11 844

A.
B.
C.

22

900


90001

6050

Kanalizacja w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy

561 828

561 828

561 828

A.
B.
C.

23

900


90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Choroszczy

153 400

153 400

153 400

A.
B.
C.

24

900


90001

6050

Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej i Glinianej w Klepaczach

180 200

180 200

180 200

A.
B.
C.

25

900


90002

6060

Zakup wyposażenia

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

26

900

90005

6057 6059

Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz

6 888 606

6 774 984

2 291 427

A.
B.
C.

4 483 557

27

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego

36 654

36 654

36 654

A.
B.
C.

28

921


92114

6050

Ogrodzenie placu zabaw w Kościukach

6 150

6 150

6 150

A.
B.
C.

29

921


92114

6050

Wiata w Dzikich

9 473

9 473

9 473

A.
B.
C.

30

921


92114

6050

Ogrodzenie działki w Czaplinie

6 794

6 794

6 794

A.
B.
C.

31

921


92114

6050

Zagospodarowanie placu wiejskiego w Ruszczanach

6 935

6 935

6 935

32

921


92114

6060

Plac zabaw w Żółtkach

4 000

4 000

4 000

A.
B.
C.

33

921


92114

6060

Wiata w Zaczerlanach

8 755

8 755

8 755

A.
B.
C.

34

926

92601

6050

Boisko w Porosłach

14 349

14 349

14 349

A.
B.
C.

Ogółem

11 466 713

9 939 525

5 072 739

244 192

4 622 594

x

1 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2014 r.Lp

Wyszczególnienie

Środki obrotowe na początek roku

Dochody

Wydatki

Środki obrotowe na koniec roku

§ dochodowy

Kwota

§ wydatkowy

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)

0,00

-

56 100§ 2400

56 100

111

0,00

-

§ 0690

600

§ 4110

0

-

-

§ 0750

24 000

§ 4120

0

-

-

§ 0920

600

§ 4170

0

-

-

§ 0960

7 500

§ 4210

27 150

-

-

§ 0970

23 400

§ 4240

18 250

-

§ 4260

500

-

§ 4270

500

-

§ 4300

9 589

-

2

Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)

0,00

248 500

248 500


§ 0690


241 000

§ 2400
§ 4210

8
85 500

-

§ 0750

4 000

§ 4240

10 000

-

§ 0920

500

§ 4260

50 000

-

§ 0970

3 000

§ 4270

50 000

-

§ 4300

46 992

-

§ 4350

1 000

-

§ 4370

1 000

-

§ 4410

1 000

-

§ 4430

2 000

-

§ 4700

1 000

-

3

Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)

0,00

-

50 780

-

§2400

50 780

2

0,00

-

§ 0690

80

§ 4210

19 500

-

-

§ 0750

45 500

§ 4240

17 510

-

-

§ 0920

200

§ 4270

7 000

-

-

§ 0960

5 000

§ 4300

6 768

-

§ 6050

0

-

4

Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)

0,00

-

251 000

-

251 000

0,00

-

§ 0830

250 000

§ 4210

1 000

-

-

§ 0920

1 000

§ 4220

250 000

-

OGÓŁEM

0,00

-

590 370

-

590 370

0,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

L.p.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedm.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmi.

Przedm.

1.

Powiat Białostocki

63 675

Usługi opiekuńcze

30 000

2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

770 950

SGGN

19 039

3

Miasto Białystok

4 500

4

5

6

7

Suma

888 164

68 175

770 950

49 039


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6 597 378

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

-

3.

Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

3 559 652

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

1 500 000

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 537 726

Rozchody ogółem:

1 870 157

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 463 283

2.

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

-

3.

Spłaty pożyczek

§ 992

14 400

4.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 288 000
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 104 474

§ 963

392 474

5.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

6.

Lokaty

§ 994

-

7.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) Zmniejsza się plan dochodów o 815 955 zł:

- projekt Wdrażanie elektronicznych usług…- 28 189 zł

- projekt Odnawialna energia słoneczna… - 787 766 zł

- 2) Zwiększa się plan dochodów o 20 000 zł:

- wpływy z tytułu usług - 20 000 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) Zmniejsza się plan wydatków o zł 154 865:

- pomoc finansowa Powiatowi - 46 325 zł, w tym:

Regulacja stanu prawnego gruntów w m. Kruszewo - 1 002 zł

Przebudowa grogi w Kościukach - 7 082 zł

Chodnik w Złotorii - 5 602 zł

Naprawa studzienek - 32 639 zł

- dotacja na projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej… - 4 131 zł

- projekt Wdrażanie elektronicznych usług - 58 047 zł

- gospodarka mieszkaniowa - 4 679 zł

- szkoły podstawowe - 27 000 zł

- dodatki mieszkaniowe - 9 683 zł

- ochrona zabytków - 5 000 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o 146 676 zł:

- wykup gruntów - 94 676 zł

- świetlice szkolne - 27 000 zł

- dotacja dla MGCK- 20 000 zł

- kultura - 5 000 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama