Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1399 ze. zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) opłatę od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 60 zł miesięcznie.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 37,50 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/150/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Podl. poz. 2892).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe