Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Augustowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatu Augustowskiego, uchwalonym Uchwałą nr 137/XXIII/08 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r., Nr 27, poz. 281), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 2. Ustawowy skład Rady wynosi 17 Radnych.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

Rada powołuje spośród Radnych następujące stałe Komisje:

1) Rewizyjną,

2) Budżetu i Finansów,

3) Spraw Społecznych,

4) Infrastruktury Technicznej.";

3) w § 21 wykreśla się ust. 5 .

4) w § 61 ust. 2 sformułowanie "4 Radnych" zastępuje się sformułowaniem "3 Radnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie


Andrzej Sobolewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe