reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/9/2014 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.402,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.402,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 23.742.633,00 zł

a) dochody bieżące - 22.474.937,00 zł

b) dochody majątkowe - 1.267.696,00 zł.

2) plan wydatków - 24.342.633,00 zł

a) wydatki bieżące - 20.956.702,00 zł

b) wydatki majątkowe - 3.385.931,00 zł Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

140 268,00

0,00

140 268,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

100

Górnictwo i kopalnictwo

8 900,00

- 660,00

8 240,00

10095

Pozostała działalność

8 900,00

- 660,00

8 240,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 900,00

- 660,00

8 240,00

600

Transport i łączność

3 286 383,00

- 2,00

3 286 381,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 286 383,00

- 2,00

3 286 381,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 676 033,00

- 2,00

2 676 031,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 694 411,00

- 53 000,00

1 641 411,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 648 000,00

- 53 000,00

1 595 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 551 000,00

- 53 000,00

1 498 000,00

720

Informatyka

74 157,00

2,00

74 159,00

72095

Pozostała działalność

74 157,00

2,00

74 159,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37 731,00

2,00

37 733,00

750

Administracja publiczna

2 400 133,00

45 000,00

2 445 133,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 891 623,00

45 000,00

1 936 623,00

4300

Zakup usług pozostałych

142 000,00

45 000,00

187 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

305 695,00

660,00

306 355,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

295 695,00

660,00

296 355,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

500,00

4 500,00

4580

Pozostałe odsetki

26,00

160,00

186,00

801

Oświata i wychowanie

7 672 961,00

- 1 330,00

7 671 631,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

22 705,00

- 1 330,00

21 375,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 705,00

- 1 330,00

21 375,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

415 218,00

1 330,00

416 548,00

85401

Świetlice szkolne

11 935,00

1 330,00

13 265,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 390,00

1 102,00

10 492,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 650,00

228,00

1 878,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 554 024,00

8 000,00

1 562 024,00

90002

Gospodarka odpadami

566 500,00

5 000,00

571 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

521 800,00

5 000,00

526 800,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

114 150,00

3 000,00

117 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 900,00

3 000,00

32 900,00

Razem:

20 632 420,00

0,00

20 632 420,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

86 622,00

0,00

86 622,00

75011

Urzędy wojewódzkie

86 622,00

0,00

86 622,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

- 157,00

43,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100,00

211,00

2 311,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

439,00

311,00

750,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

300,00

250,00

550,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 255,00

745,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 360,00

640,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

76 836,00

0,00

76 836,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

56 635,00

0,00

56 635,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 687,00

- 638,00

5 049,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 962,00

638,00

7 600,00

Razem:

3 569 945,00

0,00

3 569 945,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia

W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku" z pozycji 4 ("Integracja 9 dróg osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową w Suchowoli") zmniejszono wydatki o kwotę 2,00 zł a dodano do pozycji 13 (Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego).

W pozostałych działach dokonano zmian w planie wydatków między działami ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2014 rok.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione
do 31.12.2013 r.

Środki wynikające
z planu na 2014 r.
- ogółem

w tym:

Środki pozab.
Planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

92109

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach

2014


46.725,00

0,00

46.725,00

46.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

75095

Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli

2014-2015


11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

75412

Oddymiacz dla OSP Suchowola

2014

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

60016

Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą: Ogrodową i Targową w Suchowoli z droga krajową Nr 8 oraz droga wojewódzką Nr 670

2014
2.446.505,00

50.000,00

2.396.505,00

1.046.954,00

272.500,00

0,00

1.077.051,00

0,00

- dokumentacja

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

75412

Pompa pływająca "Niagara"

2014

4.212,00

0,00

4.212,00

4.212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

90004

Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:

2014


33.401,00

0,00

33.401,00


33.401,00

0,00


0,00


0,00


0,00


- kosiarka samojezdna


23.437,00

0,00

23.437,00

23.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pług odśnieżny

6.464,00

0,00

6.464,00

6.464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rozsiewacz od naw

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

60016

Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli ul. Ogrodowa odcinek I i III (w tym:

2014

214.526,00

0,00

214.526,00

214.526,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

4.526,00

4.526,00

4.526,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

70005

Prawo pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

2014

75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

75412

Piła ratownicza dla OSP Horodnianka

2014

4.690,00

0,00

4.690,00

4.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

75412

Pompa ciśnieniowa dla OSP Dryga

2014

28.310,00

0,00

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

75412

Adaptacja samochodu na potrzeby OSP Wólka

2014

19.900,00

0,00

19.900,00

19.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

60016

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie gminy Suchowola"- etap I (dokumentacja)

2014

65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

166.919,00

0,00

44.392,00

44.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

3.121.688,00

50.000,00

2.949.161,00

1.599.610,00

272.500,00

0,00

1.077.051,00

0,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama