reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Zakup urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim" ustala się : wartość zadania w kwocie 12.000 zł, planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 12.000 zł, z tego źródło finansowania stanowią dochody własne - dz. 851 rozdział 85154 § 6060;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.130.866 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 63.997.201 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.863.491 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 62.841.460 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 59.791.285 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.863.491 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.050.175 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł);

6) nadwyżka budżetu w kwocie 2.289.406 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

1 500

w tym dochody bieżące

0

1 500

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

1 500

w tym dochody bieżące

0

1 500

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

1 500

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

1 500

§ 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0

1 500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

137 040

149 134

w tym wydatki bieżące

137 040

137 134

w tym wydatki majątkowe

0

12 000

A

Wydatki na zadania własne

137 040

147 634

w tym wydatki bieżące

137 040

135 634

w tym wydatki majątkowe

0

12 000

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

10 594

Rozdział 80110

Gimnazja

0

10 594

§ 4301

Zakup usług pozostałych

0

8 294

§ 4421

Podróże służbowe zagraniczne

0

2 150

§ 4431

Różne opłaty i składki

0

150

Dział 851

Ochrona zdrowia

54 540

54 540

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

4 540

4 540

§ 2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0

4 540

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 540

0

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000

50 000

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

38 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

12 000

0

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

12 000

Dział 852

Pomoc społeczna

8 500

8 500

Rozdział 85295

Pozostała działalność

8 500

8 500

§ 2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0

2 500

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 500

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

6 000

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

72 000

72 000

Rozdział 85305

Żłobki

0

72 000

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

72 000

Rozdział 85306

Kluby dziecięce

72 000

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

72 000

0

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000

2 000

Rozdział 92195

Pozostała działalność

2 000

2 000

§ 2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0

2 000

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2 000

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

1 500

w tym wydatki bieżące

0

1 500

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

1 500

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

1 500

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

1 500


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

10 594

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

3.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

10 594

Rozchody ogółem:

2 300 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 233 900

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

66 100

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480

990 430

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540

59 215

2

Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480

648 456

2

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 398 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650

985 366

3

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji "Narkomania-wspólny problem" skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810

4 540

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji "Narkomania-wspólny problem" skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 460

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

29 000

6

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

11 000

7

Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

33 000

8

Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

27 000

9

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 500

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

6 500

12

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

6 000

13

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 § 2830 Żłobki

72 000

14

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

97 200

15

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720

30 000

16

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810

2 000

17

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

18 000

18

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

300 000

Razem

69 600

1 638 886

985 366

Razem

669 200

1 457 215

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

0

Razem

0

Razem dotacje bieżące

4 820 267

zwroty dotacji § 2910

32 500

Ogółem dotacje bieżące

4 852 767

Razem dotacje majątkowe

0

OGÓŁEM

4 852 767

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama