Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Krynki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz.1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz.1072), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości , ulic i adresów ( Dz.U. z 2012r. poz. 125) , na wniosek Burmistrza Krynek uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 września 2012r. sprawie podziału Gminy Krynki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 2938) zm. uchwałą Nr XXI/150/2014 z dnia 27 marca 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1361) wprowadza się nastepujące zmiany

1) w Obwodzie głosowania Nr 1 dodaje się wsie: "Borsukowizna", "Kłyszawka", "Planta" ,

2) w Obwodzie głosowania Nr 2 dodaje się wieś " Żylicze".

2. Załącznik z wprowadzonymi zmianami jest załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Na ustalenia Rady Miejskiej w Krynkach w sprawach okręgów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki


Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 26 marca 2015 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba

obwodowej

komisji wyborczej

1

Borsukowizna, Górany, Kłyszawka, Leszczany, Nietupa, Nowa Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Planta, Podlipki, Stara Grzybowszczyzna, Studzionka, Szaciły

Mieszkanie prywatne

Górany 46

16-120 Krynki

2

Białogorce, Ciumicze, Górka, Kruszyniany, Kundzicze,

Nietupa- Kolonia, Nietupa Młyn, Łosiniany, Ozierany

Małe, Ozierany Wielkie, Plebanowo, Sanniki, Rudaki, Trejgle, Żylicze

Mieszkanie prywatne

Kruszyniany 51A

16-120 Krynki

3

Miasto Krynki- ulice : 1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa,

Aleja Szkolna, Browarna, Cerkiewna, Czysta, Garbarska,

Górna, Graniczna, Grochowa, Kaukazka,Kościelna, Lipowa,

Marszałka Piłsudskiego, Mokra, Nadrzeczna, Nowa,

Ogrodowa, Okopy, Pohulanka, Sokólska, Spółdzielcza, Stary

Dwór, Wąska, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek

Nowy, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny, Zielona;

wieś: Chłodne Włóki, Łapicze, Ozierskie, Rachowik

Urząd Miejski

w Krynkach

ul. Garbarska 16

16-120 Krynki

Tel. 85 72 28 550

4

Miasto Krynki - ulice: Generała Bema, Grodzieńska,

Legionowa, Plac Jagielloński, Polna, Projektowana, Rynkowa,

Ukośna;

wieś Jurowlany

Gminny Ośrodek

Kultury

w Krynkach

ul. Grodzieńska 7

16-120 Krynki

Tel. 85 72 28 121

Lokal przystosowany

do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych


Uzasadnienie

W związku z wnioskami mieszkańców wsi Borsukowizna, Kłyszawka , Planta o ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości położonych w tych wsiach , gdyż istniejąca numeracja porządkowa budynków zawierała wady utrudniające jej wykorzystanie, na podstawie § 9 ust. 1, pkt 6 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 125) nadano numery porządkowe zgodnie z w/w rozporządzeniem. Natomiast we wsi Żylicze wybudowno nowy budynek mieszkalny , któremu został nadany numer porządkowy.

W związku z powyższym wsie wskazane w uchwale należy dopisać do odpowiedniego obwodu głosowania.

Z uwagi na powyższe wniosek uważa się za zasadny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe