Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 21/III/15 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 77/XVI/04 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 5 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 8, poz. 137), zmieniona uchwałą Rady Gminy w Perlejewie Nr 82/XVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 30, poz. 449), uchwałą Nr 58/XI/08 r. z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 95, poz. 927), uchwałą Nr 64/XII/08 z dnia 20 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl z 2008 r. Nr 119, poz. 1252), uchwałą Nr 86/XVII/08 z dnia 30 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl z 2008 r. Nr 325, poz. 3480) oraz uchwałą Nr 105/XX/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl z 2013 r. , poz. 495)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski


Załącznik do Uchwały Nr 21/III/15
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 25 marca 2015 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PERLEJEWIE

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie, zwany dalej "Statutem" określa:

1. Postanowienia ogólne.

2. Cele i zadania Ośrodka.

3. Nadzór i organizacja Ośrodka.

4. Gospodarka Finansowa Ośrodka.

5. Postanowienia końcowe.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie zwany w dalszej treści statutu "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) uchwały nr 41/XIII/90 Gminnej Rady Narodowej w Perlejewie z dnia 21 kwietnia 1990 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm);

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);

11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225
z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);

15) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202 ),

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

17) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

18) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.);

19) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

20) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);

21) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

22) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206);

23) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954);

24) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

25) innych aktów prawnych określających zadania z zakresu pomocy społecznej;

26) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Perlejewo do realizacji zadań pomocy społecznej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Perlejewo.

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Perlejewo.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 3. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazane do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Perlejewo.

§ 5. 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Perlejewo ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Inne zadania realizowane przez Ośrodek:

1) prowadzenie spraw i przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

c) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;

2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

3) prowadzenie spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;

4) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz pracę przy realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

6) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

7) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym obsługa organizacyjno-techniczna gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

9) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

11) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie uzyskanych upoważnień;

12) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

13) prowadzenie spraw i przyznawanie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z zakresu ustawy - Prawo energetyczne;

14) prowadzenie spraw z zakresu szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

15) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

16) prowadzenie postępowań w zakresie obsługi szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny;

17) prowadzenie spraw i przyznawanie prawa do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;

18) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.

§ 6. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje także w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami oraz stowarzyszeniami i fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

3. Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 7. 1. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
NADZÓR I ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka oraz realizacja zadań własnych i zleconych sprawuje Wójt Gminy i Wojewoda Podlaski.

§ 9. W skład Ośrodka wchodzą nastepujące stanowiska pracy:

1) kierownik,

2) pracownik socjalny,

3) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

4) inne w zależności od potrzeb Ośrodka.

§ 10. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Perlejewo oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

4. Wójt Gminy jest przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka.

§ 11. 1. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka;

2) kierowanie podległymi pracownikami i wykonywanie wobec nich wszelkich czynności wynikających z zakresu prawa pracy;

3) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników;

4) składanie Radzie Gminy Perlejewo sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

5) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;

6) dbałość o powierzone mienie;

7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych oraz wprowadzanie regulaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) podejmowanie decyzji o przyznawaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych (w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków dla opiekunów, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, przyznawania Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych, wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty oraz stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu Karta Dużej Rodziny - na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień, podejmowanie decyzji o przyznawaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;

9) upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika określa Wójt Gminy Perlejewo.

§ 12. 1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka oraz jest ich służbowym przełożonym.

2. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników określają zakresy obowiązków.

3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka.

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych i ustawa o pomocy społecznej.

§ 13. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 14. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa, z budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Perlejewie.

§ 17. 1. Obsługę finansowo-księgową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych prowadzi Księgowa Urzędu Gminy.

2. Sprawy kadrowe i socjalno - bytowe pracowników Ośrodka prowadzi pracownik prowadzący sprawy kadrowe Urzędu Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze Uchwały Rady Gminy w Perlejewie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe