reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Orla i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane (niesegregowane);

2) makulatura;

3) tworzywa sztuczne;

4) tekstylia;

5) szkło;

6) metale;

7) opakowania wielomateriałowe;

8) odpady zielone;

9) popiół i żużel z palenisk domowych;

10) odpady wielkogabarytowe;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) zużyte opony;

13) przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę nie zalicza się odpadów remontowych i budowlanych, powstających na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, takich jak np. ocieplanie elewacji, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku.

3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - raz w miesiącu,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura i tekstylia, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - raz w miesiącu,

c) odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w terminach odbioru odpadów zmieszanych,

d) popiół i żużel, zebrane w sposób selektywny - w okresie od 1 października do 30 kwietnia w terminach odbioru odpadów zmieszanych. W okresie od 1 maja do 30 września odbiór popiołu i żużlu odbywać się będzie co 2 miesiące w terminach odbioru odpadów zmieszanych,

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny AGD i RTV, zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach oraz opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - raz w roku w wyznaczonym terminie.

2. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla.

3. W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży każdą nieruchomość w pojemniki oraz worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory oraz makulaturę należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

§ 5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Aptece przy ulicy Bielskiej 18 A w Orli.

§ 6. Przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach oraz opakowania po areozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy wydzielić ze strumienia odpadów i przekazywać je do odbioru w wyznaczonym terminie w formie "wystawki" lub do wskazanego przez Gminę punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych.

§ 7. Lokalizacja, godziny otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów komunalnych odbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 8. Określa się następujący sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i odpady zielone przekazane zostaną do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) odpady zebrane w sposób selektywny zostaną przekazane firmom recyklingowym i poddane procesowi odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

§ 9. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy niezwłocznie zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej do Urzędu Gminy Orla.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XV/115/12 Rady Gminy Orla z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 541).

§ 12. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama