Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 26.2015 Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 397 856 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 276 967 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 140 012

b) dochody majątkowe - 1 136 955 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 478 967 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 716 689

b) wydatki majątkowe -1 762 278 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

109 950,00

6 265,00

116 215,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

30 000,00

3 900,00

33 900,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

30 000,00

3 900,00

33 900,00

85216

Zasiłki stałe

15 000,00

2 365,00

17 365,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000,00

2 365,00

17 365,00

Razem własne:

5 690 468,00

6 265,00

5 696 733,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

385 591,00

385 591,00

01095

Pozostała działalność

0,00

385 591,00

385 591,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

385 591,00

385 591,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 299,00

6 000,00

14 299,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 859,00

6 000,00

13 859,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 859,00

6 000,00

13 859,00

Razem zlecone:

537 800,00

391 591,00

929 391,00

Razem w drodze porozumień:

650 843,00

0,00

650 843,00

Ogółem:

6 879 111,00

397 856,00

7 276 967,00

1. Na podstawie pism Nr FB-II.3111.144.2015.MA i FB-II.3111.145.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 na kwotę 6 265 zł z tego: na zasiłki stałe - 2 365,00 i zasiłki okresowe - 3 900,00.

2. Na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.138.2015.IS wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 385 591 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

3. W związku z pismem Ne DBŁ.3101-3-3/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 6 000 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwiększenie planu wydatków
oraz dokonanie zmian w ich planie

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

248 209,00

8 000,00

256 209,00

60016

Drogi publiczne gminne

235 609,00

8 000,00

243 609,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000,00

3 000,00

51 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

187 609,00

5 000,00

192 609,00

758

Różne rozliczenia

39 843,00

- 8 000,00

31 843,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

39 843,00

- 8 000,00

31 843,00

4810

Rezerwy

39 843,00

- 8 000,00

31 843,00

801

Oświata i wychowanie

2 383 407,00

0,00

2 383 407,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

443 971,00

0,00

443 971,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 457,00

- 1 027,00

11 430,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 027,00

1 027,00

80104

Przedszkola

8 000,00

5 000,00

13 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00

5 000,00

13 000,00

80195

Pozostała działalność

16 500,00

- 5 000,00

11 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

852

Pomoc społeczna

300 484,00

6 265,00

306 749,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

37 000,00

3 900,00

40 900,00

3110

Świadczenia społeczne

37 000,00

3 900,00

40 900,00

85216

Zasiłki stałe

15 000,00

2 365,00

17 365,00

3110

Świadczenia społeczne

15 000,00

2 365,00

17 365,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

352 550,00

0,00

352 550,00

90002

Gospodarka odpadami

168 800,00

0,00

168 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

350,00

350,00

4300

Zakup usług pozostałych

162 200,00

- 350,00

161 850,00

Razem:

5 675 519,00

6 265,00

5 681 784,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

385 591,00

385 591,00

01095

Pozostała działalność

0,00

385 591,00

385 591,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 200,00

2 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

377,00

377,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

12,00

12,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 472,00

2 472,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

378 030,00

378 030,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 299,00

6 000,00

14 299,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 859,00

6 000,00

13 859,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

6 000,00

6 000,00

Razem:

537 800,00

391 591,00

929 391,00

Razem w drodze porozumień:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem:

7 081 111,00

397 856,00

7 478 967,00

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w drogownictwie oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe