Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Kleszczel

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, określające:

1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wykonanie planu wydatkow, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) wykonanie z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;

6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2, należy przekazać:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Aleksander Sielicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plany finansowe instytucji kultury


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Sprawozdanie opisowe


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Informacja o mieniu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe