Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 38/15 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 8.040 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.200 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 10.240 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.561.066 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.289.963 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.271.103 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 25.899.752 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.294.189 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8.040 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

22 138 114,00

0,00

22 138 114,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 515,00

8 040,00

29 555,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20 384,00

8 040,00

28 424,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

20 384,00

8 040,00

28 424,00

Razem:

2 414 912,00

8 040,00

2 422 952,00

Ogółem:

24 553 026,00

0,00

24 561 066,00

8 040,00


Nazwa

Plan na 2015

1.Dochody majątkowe, w tym

6.271.103

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

6.006.103

dochody ze sprzedaży majątku

265 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.678.202

2. Dochody bieżące, w tym:

18 289.963

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

450.279

Dochody ogółem

24.561.066

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2.200 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10.240 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 291 344,00

0,00

1 291 344,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 400,00

0,00

1 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 300,00

-350,00

950,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

350,00

350,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 000,00

1 850,00

10 850,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 000,00

1 850,00

7 850,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

144 544,00

-1 850,00

142 694,00

3110

Świadczenia społeczne

144 544,00

-1 850,00

142 694,00

Razem:

23 476 800,00

0,00

23 476 800,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 515,00

8 040,00

29 555,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20 384,00

8 040,00

28 424,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 040,00

8 040,00

16 080,00

Razem:

2 414 912,00

8 040,00

2 422 952,00

Ogółem:

25 891 712,00

-2 200,00

25 899 752,00

10 240,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2015

1. Wydatki majątkowe:

9.605.563

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.605.563

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.196.513

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

16.294.189

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.779.428

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.754.035

udzielone dotacje na zadania bieżące

661.700

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.174.886

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

524.140

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

400.000

Wydatki ogółem

25.899.752

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 8.040 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale "pomoc społeczna" w kwocie 2.200 zł na szkolenie pracowników oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe