reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/VIII/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zambrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (zespołu ) i przedszkola oraz rozmiary tych zniżek:

L.p.

Wielkość i typ przedszkola, szkoły (zespołu)

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

dyrektor

wicedyrektor

1.

Przedszkole liczące:

- do 3 oddziałów

10

-

- od 4 do 6 oddziałów

8

-

- 7 i więcej oddziałów

3

-

2.

Szkoła (zespół) licząca:

- do 2 oddziałów

16

-

- od 3 do 6 oddziałów

11

-

- od 7 do 11 oddziałów

9

-

- od 12 do 16 oddziałów

5

8

2. Przepisy ust. 1 odnoszą się również do nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska - w stosunku do dyrektora lub wicedyrektora;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

4. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie zaspokojeniem potrzeb kadrowych, nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole, korzystającemu z obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w maksymalnym wymiarze nie wyższym niż 1 ustalonego tygodniowego określonego w ust. 1. Decyzje o przyznaniu godzin ponadwymiarowych podejmuje Wójt Gminy na podstawie projektu organizacji placówki i wynikających z niego potrzeb szkoły lub potrzeba przydzielenia większej liczby godzin zajęć wynika z planu nauczania danego przedmiotu.

§ 2. 1 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:

L.p.

Stanowiska nauczycieli w różnym wymiarze godzin

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

1/2 etatu nauczyciela i 1/2 etatu nauczyciela przedszkola

22

2.

1 etatu nauczyciela i 1 etatu wychowawcy świetlicy szkolnej

22

3.

1 etatu nauczyciela i 1 etatu nauczyciela bibliotekarza

24

4.

1 etatu nauczyciela przedszkola i 1 etatu wychowawcy świetlicy szkolnej

26

5.

1 etatu nauczyciela przedszkola i 1 etatu nauczyciela bibliotekarza

28

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w wymiarze innym niż określony w ust. 1 ustala się wg następującego wzoru: W = X1 + X2 +…… Xn (X1 : Y1) + ( X2 : Y2) + ….( Xn : Yn) gdzie; W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, X1, X2, … Xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach, Y1, Y2, … Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

3. Wymiar, o którym mowa w ust 1 i 2 przyjmuje się w pełnych godzinach z tym, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną

4. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru określonego w ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

5. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin może występować tylko wyjątkowo, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy - Karta Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć.

6. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach wszystkich typów i przedszkolach

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog szkolny

24

2.

Psycholog

24

3.

Logopeda

24

4.

Oligofrenopedagog

24

5.

Surdopedagog

24

6.

Tyflopedagog

24

7.

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

24

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr 78/XVII/04 Rady Gminy Zambrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 933 z późn. zm),

2) uchwała Nr 180/XXIII/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2266),

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 września 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama