Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877,2015 r. poz.532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających zmianach planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 24 195 426 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 611 599 zł,

b) majątkowe w wysokości 6 583 827 zł;

2) wydatki w kwocie 25 835 446 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 195 551 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 639 895 zł;

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 11pkt 8 Uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. uzyskuje następujące brzmienie: "§11. 8) udzielania w roku budżetowym 2015 pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 312 000 zł".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2015 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Rozdział

Podmiot dotowany lub nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

85311

Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

4 110

2

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr1287B Bobrowniki-Chomontowce

20 000

3

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B

20 000

4

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940

10 000

5

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

99 792

6

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej

25 000

7

90017 § 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)

173 879

8

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)

90 959

9

90017§ 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nazakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku ( w ramach PROW 2007-2013)

49 182

10

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja

20 000

11

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku

29 351

12

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8

25 000

13

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu trójnoga typ TR 0,65/2,1 do wyciągania pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków i oczyszczalniach

5 000

14

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania

1 900

15

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek

93 098

16

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją

3 500

17

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły

2 000

18

92109

Gminne Centrum Kultury w Gródku

535 000

19

92116

Biblioteka Publiczna w Gródku

192 500

RAZEM

547 979

727 500

124 792

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

75412

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego

30 000

2

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

591 959

3

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na zakup do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 647

4

80103

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

39 281

5

80150

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

81 580

6

85228

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

23 000

7

92195

Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4 000

8

92605

Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

95 000

9

92120

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego kościoła w Gródku

25 000

10

92120

Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15 500

RAZEM

194 147

712 820

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym:

ogółem

w tym" wpłata do budżetu

dotacja z UE § 6207

dotacje z budżetu gminy

w tym:

§ 2650

na inwestycje § 6210 i § 6219

Zakłady budzetowe, z tego:

-23 447

3 479 022

942 053

611 269

117 400

493 869

3 435 779

0

19 796

1. Komunalny zakład budżetowy w Gródku (rozdz. 90017), w tym:

-23 447

3 479 022

942 053

611 269

117 400

493 869

3 435 779

0

19 796

realizacja projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"

695 513

521 634

173 879

173 879

695 513

realizacja projektu budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Załuki i Podzałuki"

363 832

272 873

90 959

90 959

363 832

zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku

196 728

147 546

49 182

49 182

196 728


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały z związku z :

1. koniecznością opłacenia zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Michałowo na dzieci zamieszkujące Gminę Gródek, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałowie - 4 960 zł

2. koniecznością zmian planu wydatków na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP.

Ponadto dokonano zmian w inwestycjach planowanych do realizacji przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku:

przesunięto 28 000 zł z inwestycji pn.Modernizacja sieci ciepłowniczej - budowa rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami i przebudowa zestawu pomp obiegowych kotłowni oraz 29 780 zł z inwestycji pn. Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku na wkład do realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn. zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku - 49 182 zł, rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek - 3 098 zł, projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją - 3 500 zł, projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły - 2 000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe