Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych za jedną beczkę asenizacyjną łącznie z obsługą i kosztami transportu w wysokości:

1) dla wsi Trzcianne, Zubole, Zucielec, Nowa Wieś - 80 brutto

2) dla wsi Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki, Niewiarowo, Pisanki, Milewo, Boguszki, Mroczki, Chojnowo, Gugny, Budy, Dobarz, Wilamówka, Boguszewo - 100 brutto

3) dla wsi Laskowiec, Kleszcze, Brzeziny, Giełczyn, Kołodzieje, Zajki - 120 brutto

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe