Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art.68 ust.1, pkt.1 i pkt.7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co nastepuje:

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % ceny sprzedaży określonej przez rzeczoznawcę majatkowego lokalu mieszkalnego sprzedawanych na zasadach odrębnej własności lokali wraz z ułamkową częścią gruntu i pomieszczeniami do niego przynależnymi położonmi w Czeremsze przy ulicy 1-go Maja:

- Lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy 1-go Maja 83 o powierzchni użytkowej 37,79 m2, pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 4,53 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow.8,71 m2, udziałem 5103/231176 w prawie własności gruntów działki nr 1370/1 o powierzchni 1,0647 ha, oznaczonej w KW Nr BI2P/00028679/1 prowadzonej przez IX zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe