Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/114/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny wprowadza się następujące zmiany (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 646):

1. § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3, z wyłączeniem pkt 12".

2. § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane,

12) odpadów zmieszanych, niezwierających odpadów wymienionych w § 3 pkt. 1-11.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kukliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe