Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomża programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: "Program Karta Dużej Rodziny"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łomża "Program Karta Dużej Rodziny" mający na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomża, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomża "Programu Karta Dużej Rodziny" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1918).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą "Program Karta Dużej Rodziny"

§ 1. Ilekroć mowa jest o:

1) Programie - należy rozumieć Program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

3) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) zamieszkałą na terenie Gminy Łomża;

4) Karcie - należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestników programu do korzystania ze zniżek lub ulg na zasadach określonych w tym Programie.

§ 2. Program ma na celu:

1) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do zasobów kultury, nauki i sportu poprzez wprowadzenie ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Łomża oraz ulg udzielonych przez inne podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - będących partnerami Programu;

2) wspieranie funkcji rodzin wielodzietnych oraz umacnianie rodziny;

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

§ 3. 1. Do korzystania z Programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy.

2. Do członków rodziny wielodzietnej, korzystających z Programu Karta Dużej Rodziny, stosuje się odpowiednio art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5-8 Ustawy.

§ 4. Z ulg dostępnych w ramach programu może skorzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie.

§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez członków rodzin wielodzietnych z ulg dostępnych w ramach programu jest Karta, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Karta/duplikat karty wydawany jest wszystkim uprawnionym rodzinom wielodzietnym na zasadach określonych w Ustawie.

§ 6. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

2. Jednostka koordynująca przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok budżetowy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego, zawierające informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby wydanych kart;

2) liczby rodzin wielodzietnych korzystających z programu;

3) liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z programu;

4) wydatków poniesionych na realizację programu.

§ 7. 1. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka, które włączą się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg w świadczonych w swoim zakresie usług na rzecz członków rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania z Programu.

2. Partner przystępuje do Programu na podstawie deklaracji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, złożonej w Urzędzie Gminy Łomża - siedzibie Gminy Łomża zawierającej: nazwę i adres siedziby partnera, osobę reprezentującą podmiot, dane kontaktowe, jego numer NIP/REGON/PESEL (w zależności od statusu), opis zakresu prowadzonej działalności, proponowane ulgi świadczone w ramach Programu oraz adres miejsca ich świadczenia, jeżeli jest inny niż adres siedziby partnera oraz po podpisaniu porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres sekretariat@gminalomza.pl.

3. Zamieszczenie informacji na stronie www.gminalomza.pl o honorowaniu Karty przez partnera jest potwierdzeniem dostępności stosowanych przez niego ulg dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych.

4. Informacja o przystąpieniu przez partnera do Programu powinna być umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów wykorzystywanych przez partnera do realizacji Programu. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Gmina Łomża nie ponosi odpowiedzialności za ulgi oferowane przez partnera w ramach Programu.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Programu dotyczące:

1) usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną pokrywane są zgodnie z podpisanym porozumieniem poprzez zwiększenie dotacji dla jednostki organizacyjnej;

2) usług świadczonych przez pozostałe jednostki pokrywane są z budżetu gminy poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu.

7. Ulgi udzielane są udzielane przez podmioty wymienione w ust. 1 na podstawie porozumień zwartych z Gminą i finansowane są wyłącznie przez te podmioty.

§ 8. Na terenie Gminy Łomża przyznaje się rodzinom wielodzietnym spełniającym kryteria Programu następujące uprawnienia:

1) 10% zniżki na organizację urodzin na sali zabaw w Bibliotece Publicznej w Podgórzu;

2) 10% zniżki za korzystanie z sali konferencyjnej w Bibliotece Publicznej w Podgórzu na organizację imprez okolicznościowych;

3) 10% zniżki za korzystanie ze świetlic wiejskich, remiz OSP oraz sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża na organizację imprez okolicznościowych.

4. Wójt może również zawierać porozumienia międzygminne z innymi samorządami dotyczące korzystania z Karty Dużej Rodziny.

§ 9. Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg oraz wykaz partnerów znajdują się i są aktualizowane na stronie www.gminalomza.pl.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA DLA KANDYDATA NA PARTNERA SAMORZĄDOWEJ KARTY DUŻEJ RODZINY GMINY ŁOMŻA

Nazwa Firmy

Adres

NIP/ KRS

REGON

Strona www

e-mail

tel./fax

Rodzaj prowadzonej działalności/miejsce

Dane przedstawiciela podmiotu

(imię, nazwisko, tel.)

Rodzaj ulgi

Termin obowiązywania ulgi

Deklarowany okres uczestnictwa w Programie


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WZÓR POROZUMIENIA Z PARTNEREM PROGRAMU

Porozumienie nr

w sprawie udziału w Programie "Karta Dużej Rodziny", zawarte w dniu .................................... w Łomży między:

Gminą Łomża, z siedzibą w Łomży, ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:

.........................................................

a:

......................................................., z siedzibą ..............................................., zwanym dalej "Partnerem", reprezentowanym przez:

......................................................................................

§ 1. Niniejszym Porozumieniem Partner włącza się do udziału w realizację na rzecz rodzin wielodzietnych z terenu gminy Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny".

§ 2. 1. Partner zobowiązuje się udostępnić posiadaczom Karty Programu "Karta Dużej Rodziny", zwanej dalej Kartą, usługi/towary/usługi i towary na warunkach preferencyjnych, w następującym zakresie i wymiarze:

1) ..........................

2) ..........................

3) ..........................

4) ..........................

2. Ulgi, zniżki i rabaty, o których mowa w ust. 1 będą realizowane w placówce/kach Partnera w ............................................................. przy ul. ...................................................................

3. Miejsce prowadzenia przez Partnera działalności, w sposób widoczny dla odbiorców oraz plakaty i inne materiały informacyjne oznakowane zostaną logo Programu, potwierdzającym honorowanie Karty.

§ 3. 1. Gmina Łomża, w ramach akcji promocyjnej, jest upoważnione do informowania na stronie internetowej o podjętym przez Partnera zobowiązaniu, o którym mowa w § 1 i § 2.

2. Partner ma prawo we własnym zakresie informować o przyjętym zobowiązaniu w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w miejscu prowadzenia działalności.

§ 4. Porozumienie zawiera się na okres od ........................do ....................... roku/na czas nieokreślony.

§ 5. 1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków.

2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

§ 6. Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, w drodze pisemnego oświadczenia.

§ 7. Każda zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wzór informacji o przystąpieniu partnera do Programu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe