reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomża programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: "Program Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łomża "Program Karta Dużej Rodziny" mający na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomża, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomża "Programu Karta Dużej Rodziny" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1918).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą "Program Karta Dużej Rodziny"

§ 1. Ilekroć mowa jest o:

1) Programie - należy rozumieć Program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

3) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) zamieszkałą na terenie Gminy Łomża;

4) Karcie - należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestników programu do korzystania ze zniżek lub ulg na zasadach określonych w tym Programie.

§ 2. Program ma na celu:

1) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do zasobów kultury, nauki i sportu poprzez wprowadzenie ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Łomża oraz ulg udzielonych przez inne podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - będących partnerami Programu;

2) wspieranie funkcji rodzin wielodzietnych oraz umacnianie rodziny;

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

§ 3. 1. Do korzystania z Programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy.

2. Do członków rodziny wielodzietnej, korzystających z Programu Karta Dużej Rodziny, stosuje się odpowiednio art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5-8 Ustawy.

§ 4. Z ulg dostępnych w ramach programu może skorzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie.

§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez członków rodzin wielodzietnych z ulg dostępnych w ramach programu jest Karta, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Karta/duplikat karty wydawany jest wszystkim uprawnionym rodzinom wielodzietnym na zasadach określonych w Ustawie.

§ 6. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

2. Jednostka koordynująca przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok budżetowy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego, zawierające informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby wydanych kart;

2) liczby rodzin wielodzietnych korzystających z programu;

3) liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z programu;

4) wydatków poniesionych na realizację programu.

§ 7. 1. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka, które włączą się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg w świadczonych w swoim zakresie usług na rzecz członków rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania z Programu.

2. Partner przystępuje do Programu na podstawie deklaracji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, złożonej w Urzędzie Gminy Łomża - siedzibie Gminy Łomża zawierającej: nazwę i adres siedziby partnera, osobę reprezentującą podmiot, dane kontaktowe, jego numer NIP/REGON/PESEL (w zależności od statusu), opis zakresu prowadzonej działalności, proponowane ulgi świadczone w ramach Programu oraz adres miejsca ich świadczenia, jeżeli jest inny niż adres siedziby partnera oraz po podpisaniu porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres sekretariat@gminalomza.pl.

3. Zamieszczenie informacji na stronie www.gminalomza.pl o honorowaniu Karty przez partnera jest potwierdzeniem dostępności stosowanych przez niego ulg dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych.

4. Informacja o przystąpieniu przez partnera do Programu powinna być umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów wykorzystywanych przez partnera do realizacji Programu. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Gmina Łomża nie ponosi odpowiedzialności za ulgi oferowane przez partnera w ramach Programu.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Programu dotyczące:

1) usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną pokrywane są zgodnie z podpisanym porozumieniem poprzez zwiększenie dotacji dla jednostki organizacyjnej;

2) usług świadczonych przez pozostałe jednostki pokrywane są z budżetu gminy poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu.

7. Ulgi udzielane są udzielane przez podmioty wymienione w ust. 1 na podstawie porozumień zwartych z Gminą i finansowane są wyłącznie przez te podmioty.

§ 8. Na terenie Gminy Łomża przyznaje się rodzinom wielodzietnym spełniającym kryteria Programu następujące uprawnienia:

1) 10% zniżki na organizację urodzin na sali zabaw w Bibliotece Publicznej w Podgórzu;

2) 10% zniżki za korzystanie z sali konferencyjnej w Bibliotece Publicznej w Podgórzu na organizację imprez okolicznościowych;

3) 10% zniżki za korzystanie ze świetlic wiejskich, remiz OSP oraz sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża na organizację imprez okolicznościowych.

4. Wójt może również zawierać porozumienia międzygminne z innymi samorządami dotyczące korzystania z Karty Dużej Rodziny.

§ 9. Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg oraz wykaz partnerów znajdują się i są aktualizowane na stronie www.gminalomza.pl.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA DLA KANDYDATA NA PARTNERA SAMORZĄDOWEJ KARTY DUŻEJ RODZINY GMINY ŁOMŻA

Nazwa Firmy

Adres

NIP/ KRS

REGON

Strona www

e-mail

tel./fax

Rodzaj prowadzonej działalności/miejsce

Dane przedstawiciela podmiotu

(imię, nazwisko, tel.)

Rodzaj ulgi

Termin obowiązywania ulgi

Deklarowany okres uczestnictwa w Programie


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WZÓR POROZUMIENIA Z PARTNEREM PROGRAMU

Porozumienie nr

w sprawie udziału w Programie "Karta Dużej Rodziny", zawarte w dniu .................................... w Łomży między:

Gminą Łomża, z siedzibą w Łomży, ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:

.........................................................

a:

......................................................., z siedzibą ..............................................., zwanym dalej "Partnerem", reprezentowanym przez:

......................................................................................

§ 1. Niniejszym Porozumieniem Partner włącza się do udziału w realizację na rzecz rodzin wielodzietnych z terenu gminy Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny".

§ 2. 1. Partner zobowiązuje się udostępnić posiadaczom Karty Programu "Karta Dużej Rodziny", zwanej dalej Kartą, usługi/towary/usługi i towary na warunkach preferencyjnych, w następującym zakresie i wymiarze:

1) ..........................

2) ..........................

3) ..........................

4) ..........................

2. Ulgi, zniżki i rabaty, o których mowa w ust. 1 będą realizowane w placówce/kach Partnera w ............................................................. przy ul. ...................................................................

3. Miejsce prowadzenia przez Partnera działalności, w sposób widoczny dla odbiorców oraz plakaty i inne materiały informacyjne oznakowane zostaną logo Programu, potwierdzającym honorowanie Karty.

§ 3. 1. Gmina Łomża, w ramach akcji promocyjnej, jest upoważnione do informowania na stronie internetowej o podjętym przez Partnera zobowiązaniu, o którym mowa w § 1 i § 2.

2. Partner ma prawo we własnym zakresie informować o przyjętym zobowiązaniu w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w miejscu prowadzenia działalności.

§ 4. Porozumienie zawiera się na okres od ........................do ....................... roku/na czas nieokreślony.

§ 5. 1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków.

2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

§ 6. Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, w drodze pisemnego oświadczenia.

§ 7. Każda zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wzór informacji o przystąpieniu partnera do Programu

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama