Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015 r. poz. 222), Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), współrzędne geograficzne: N 53o 19' 48.62'', E 23o 02' 09.38'', o obwodzie pnia 325 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wiek około 100 lat, rosnące w miejscowości Nowiny Kasjerskie na działce nr 55/1, obręb Nowiny Kasjerskie, stanowiącej własność Stanisława Sak .

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Knyszyna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe