reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 2 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2015 r. poz. 460, poz. 774 i 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 4 zł;

2) jezdni do 20 % szerokości, zatok postojowych i autobusowych, torowisk - 5 zł;

3) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 6 zł;

4) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 8 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 3 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym:

a) w poprzek drogi - 20 zł,

b) wzdłuż drogi: w jezdni - 16 zł, poza jezdnią - 8 zł,

2) w obszarze zabudowanym:

a) w poprzek drogi - 20 zł,

b) wzdłuż drogi: w jezdni - 16 zł, poza jezdnią - 10 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w wysokości 20 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) poza obszarem zabudowanym - 1 zł,

b) w obszarze zabudowanym - 1 zł;

2) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorce działalności gospodarczej - 1 zł,

b) zawierającej informację o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0 zł,

3) reklamy inne niż wymienione w pkt 2 - 1 zł.

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 podwyższa się o 100 %.

§ 5. 1. Zwalnia się z opłat za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowiące własność lub współwłasność gminy (będące w posiadaniu komunalnych zakładów budżetowych, służące do zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę i odprowadzające ścieki).

2. W uzasadnionych przypadkach stanowiących ważny interes gminy opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowanie drogi może być zmniejszona do 80%.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/97/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2581).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama