Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849[1])), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3845) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.560,00 zł ,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.028,00 zł.";

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.352,00

1.456,00

18

25

1.612,00

1.664,00

25

31

1.872,00

1.924,00

31

2.069,60

2.069,60

Trzy osie i więcej

12

40

1.976,00

2.069,60

40

2.028,00

2.652,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

936,00

1.040,00

18

25

1.144,00

1.248,00

25

31

1.248,00

1.352,00

31

Dwie osie

12

28

1.040,00

1.248,00

28

33

1.144,00

1.404,00

33

38

1.248,00

1.632,80

38

1.456,00

1.872,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.196,00

1.352,00

38

1.300,00

1.456,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 669, 774, 1045, 1283 i 1777

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe