Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w każdej ilości, według podziału na następujące frakcje:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe tzw. tetra paki

- papier i tekturę,

- szkło bezbarwne i kolorowe,

- metale,

- popiół.

§ 3. 1. Na terenie gminy ustala się częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października, w części miejskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Odbieranie odpadów segregowanych będzie prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w tym popiołu - przynajmniej 1 raz w miesiącu (w okresie grzewczym, tj. od początku października do końca maja).

§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Suchowoli , ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola pod nr telefonu (85) 722 94 02.

§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w miejscowości Poświętne 10,

1) zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK, będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchowoli (www.suchowola.pl), a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Suchowoli.

2) ustala się, że w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę, PSZOK świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok, każdej ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, takich jak:

a) papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;

b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;

c) szkło, w tym opakowaniowe;

d) metale, w tym odpady opakowaniowe;

e) opakowania materiałowe;

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);

g) przeterminowane leki;

h) chemikalia;

i) zużyte baterie i akumulatory;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

l) odpady budowlane i rozbiórkowe;

m) zużyte opony;

n) odpady zielone;

15) styropian opakowaniowy;

16) popiół.

§ 6. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 7. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. W przypadku obszarów trudnodostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu operatora. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 9. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 10. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszych zasadach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina Suchowola nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 11. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 12. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane (przetwarzane) w procesach odzysku i unieszkodliwiania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4463).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe