Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Kleszczel

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej w planie wydatków na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379 , 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu gminy w wysokości 6.077 zł następująco:

1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6.077 zł w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810;

2) zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 6.077 zł, w Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na konserwację programów komputerowych oraz usługi pocztowe.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.149.963 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.712.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.640.051 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.072.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.437.527 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł,

2) wydatki ogółem 10.444.293 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.679.782 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.607.397 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.072.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.764.511 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.614.296 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe