Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/283/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 29 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146, Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339 i 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3189) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10, 11 i 12 w brzmieniu:

współpraca z instytucjami publicznymi i państwowymi na rzecz organizacji;

11) reprezentowanie i wspieranie organizacji pozarządowych w podejmowanych przez nie inicjatywach, lub też działaniach organów władzy publicznej na rzecz organizacji pozrządowych, promowanie inicjatyw obywatelskich mieszkańców miasta;

12) inicjowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, kampaniii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych na rzecz rozwoju trzeciego sektora i jego współpracy z instytucjami publicznymi organizowanych przez Prezydenta Miasta.";

2) po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu:

1. § 5a. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, zwany dalej Przewodniczącym.

2. Przewodniczący wybierany jest przez członków Rady bezwględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jej składu, na pierwszym posiedzeniu Rady.

3. Kadencja Przewodniczącego wygasa wraz z końcem kadencji Rady.

4. Jeżeli w okresie trwania kadencji Rady nastąpi wakat na stanowisku Przewodniczącego, członkowie Rady wybierają na kolejnym posiedzeniu, bezwględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, nowego Przewodniczącego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5b. 1. Rada wybiera spośród pozostałych członków dwóch Zastępców Przewodniczącego zwanych dalej Zastępcami Przewodniczącego. Wybór Zastępców Przewodniczącego odbywa się zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jej składu na pierwszym posiedzeniu Rady.

2. Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego tworzą Prezydium Rady, które reprezentuje przedstawicieli Prezydenta, przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3. Jeżeli w okresie trwania kadencji Rady nastapi wakat na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego, członkowie Rady wybierają na kolejnym posiedzeniu, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, nowego Zastepcę Przewodniczącego.";

3) po Rozdziale 2 dodaje się Rozdział 2a w brzmieniu:

Rozdział 2a.
Tryb działania Rady

§ 6a. 1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Rady zwołuje Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady może być zwołane na wniosek Prezydenta lub na wniosek co najmniej 6 jej członków.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest wiążący dla Przewodniczącego.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku zapraszani przez Prezydenta lub Przewodniczącego.

§ 6b. 1. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.

2. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

3. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

4. Członkowie Rady reprezentujący Radę Miasta Białystok oraz organizacje pozarządowe pełnią funkcję społecznie - za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie; członkowie Rady desygnowani przez Prezydenta wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

5. Prezydium Rady składa do Prezydenta Miasta Białegostoku wniosek z uzasadnieniem o odwołanie członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności członka na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

2) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3) jeżeli stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) rezygnacji z członkostwa w Radzie.

§ 6c. 1. Rada uzgadnia opinie w formie konsensusu. W przypadku niemożności jego osiągnięcia odbywa się głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Opinie Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który przed zamieszeniem na stronie internetowej Miasta Białystok zatwierdzany jest przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

§ 6d. W przypadku zgłoszenia, przez członka Rady, uzasadnionej obawy co do zgodności z prawem proponowanej opinii Rady lub uznania, że opinia wykracza w swej treści poza zakres działalności Rady, Przewodniczący Rady poddaje opinię pod głosowanie bezwzględną większością głosów składu Rady określonego uchwałą Rady Miasta.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe