Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5685/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie nr IX/64/15 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie
Nr IX/64/15 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załącznikach Nr 2-4 do Uchwały, Termin składania, zgodnie z którymi osoby fizyczne powinny złożyć deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania,
co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami odpowiednio: art. 6 ust. 9 i ust. 11 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.); art. 6a ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) oraz art. 6 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/15, Termin składania, w zakresie słów: "a osoby fizyczne w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania" oraz nieważność części Załączników Nr 3
i Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/15, Termin składania, w zakresie słów: "a osoby fizyczne
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego";

- Załącznikach Nr 2-4 do Uchwały, część C, pkt 2, zgodnie z którymi w przypadku korekty deklaracji "(obowiązkowo należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty - art. 81
§ 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa)", co prowadzi do naruszenia
art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zmienianego na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1649), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załączników Nr 2-4 do Uchwały Nr IX/64/15, część C, pkt 2, w zakresie wyżej wskazanego zapisu;

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załączniku Nr 1, część F oraz Załączniku Nr 3, część D, w zakresie rubryki "użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.) w zw. z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 542),

- Załączniku Nr 1, część F oraz Załączniku Nr 3, część D, w zakresie braku rubryk dla użytków rolnych, dla których nie można ustalić przelicznika, o których mowa w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, co prowadzi do naruszenia art. 6a
ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) oraz art. 5 pkt 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045),

- Załączniku Nr 1, część F oraz Załączniku Nr 3, część D, w których wprowadzono więcej niż jedną rubrykę dla gruntów pod rowami, co prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381,
ze zm.),

- Załączniku Nr 2 do Uchwały, część D.3 - Budowle, w zakresie pouczenia: "wartość,
o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych", co stanowi naruszenie art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.),

- Załączniku Nr 3 do Uchwały, część D, w którym wprowadzono więcej niż jedną rubrykę dla gruntów pod stawami niezarybionymi oraz wprowadzono rubrykę dla nieużytków, co również prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 oraz art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanych naruszeń prawa.


Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Czyżewie Nr IX/64/15 z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załącznikach Nr 2-4, objaśnienia co do terminu składania deklaracji, wprowadzono zapis, zgodnie z którym osoby fizyczne powinny złożyć deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami odpowiednio: art. 6 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.); art. 6a ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1381, ze zm.) oraz art. 6 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek oraz opłacają podatek na zasadach i w terminach obowiązujących osoby prawne. W Załącznikach Nr 2-4 do Uchwały, część C, pkt 2, wprowadzono zapisy, zgodnie
z którymi w przypadku korekty deklaracji "obowiązkowo należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty - art. 81 § 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa". Podkreślić trzeba, iż na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r.
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1649), z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany brzmienia art. 81 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 613 ze zm.) w zakresie zniesienia obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty. Zapisy, zgodnie z którymi do korekty deklaracji bądź należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty pozostają zatem w sprzeczności ze wskazanym przepisem Ordynacji podatkowej. Ponadto Kolegium wskazuje na następujące naruszenia prawa. W Załączniku Nr 1, część F oraz Załączniku Nr 3 część D, wprowadzono rubrykę "użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.) w zw. z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 542). Ani ustawa o podatku rolnym, ani przywołane rozporządzenie, nie zawierają bowiem kategorii gruntów określanych jako "użytki zielone". Należy zatem posługiwać się w tym zakresie terminologią wprowadzoną w wyżej wskazanych przepisach, odnoszącą się do gruntów objętych podatkiem rolnym (łąki i pastwiska). W Załączniku Nr 1, część F oraz Załączniku Nr 3, część D, nie wprowadzono rubryk dla użytków rolnych, dla których nie można ustalić przelicznika, o których mowa w art. 4
ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), zmienianym na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Wprowadzono natomiast więcej niż jedną rubrykę dla gruntów pod rowami, efektem czego będą rozbieżności w sposobie wykazywania tych gruntów przez podatników. W Załączniku Nr 3 wprowadzono więcej niż jedną rubrykę dla gruntów pod stawami niezarybionymi oraz wprowadzono rubrykę dla nieużytków, co również prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 oraz art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.). W Załączniku Nr 2 do Uchwały, część D.3 - Budowle, wprowadzono pouczenie: "wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych", co stanowi naruszenie
art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Należy w tej rubryce uwzględnić wszystkie sposoby ustalania wartości budowli przewidziane w art. 4
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Kolegium zwraca również uwagę, iż w zakresie danych składającego deklarację bądź informację wprowadzono Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację,
co pozostaje w sprzeczności z regulacjami ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016), na mocy której wprowadzono identyfikator podatkowy, którym jest numer PESEL bądź NIP. W Załączniku Nr 1, część D.2, zapisy zawarte w pkt 2 nie odpowiadają brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe