Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w zakresie zadań własnych.

2. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości w przypadkach, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej według następujących zasad:

1) powyżej 100% do 120% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy podlega zwrotowi w wysokości 50% przyznanego świadczenia,

2) powyżej 120% do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy podlega zwrotowi w wysokości 80% przyznanego świadczenia,

3) powyżej 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy podlega zwrotowi w całości.

§ 2. 1. W przypadku udzielenia posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku nie podlega zwrotowi ,jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się w wysokości do 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

2. Pomoc rzeczowa w formie posiłku przyznana dzieciom w szkole podlega zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się w wysokości powyżej 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracownika socjalnego, zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, może być rozłożony na raty.

3. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie wywiadu środowiskowego pracownika socjalnego.

4. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 4. Wysokość wydatków podlegających zwrotowi, oraz sposób i termin ich zwrotu określa w drodze decyzji administracyjnej o przyznaniu danego świadczenia Kierownik GOPS w Siemiatyczach.

§ 5. W przypadku nie dokonania zwrotu wydatków w terminach wynikających z decyzji administracyjnej, należności będą podlegać ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/173/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe