Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794, z 2015 r., poz. 266) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/202/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 roku" wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 3. otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe