Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/31/16 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 j ust. 2, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 20 ust.2 pkt 7 Statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857, z 2013 r., poz. 32 oraz z 2014 r. poz. 331) Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi stawkę od gospodarstwa domowego.

2. Gospodarstwo domowe wieloosobowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 15 zł

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego:

a) 2-osobowego - 30 zł

b) 3-osobowego - 40 zł

c) 4-osobowego i więcej - 45 zł.

§ 3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 30 zł

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego:

a) 2-osobowego - 60 zł

b) 3-osobowego - 80 zł

c) 4-osobowego i więcej - 90 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/32/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1891, poz. 2867 oraz z 2014 r. poz. 473).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe