Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czarna Białostocka na lata 2012 - 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarna Białostocka na lata 2012-2016, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/90/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Białostockiej na lata 2012 - 2016
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 904) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym zależeć będzie od wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na remonty i modernizację przez Gminę oraz przez lokatorów we własnym zakresie w zamian za zaliczenie poniesionych kosztów na poczet czynszu.";

2) w § 25 pkt 7 po lit. c, dodaje się lit. d, która otrzymuje brzmienie:

7)
d) umożliwienie dłużnikom zajmującym lokale mieszkalne i socjalne, będące własnością Gminy Czarna Białostocka, zmiany formy spłaty zadłużenia czynszowego, poprzez wykonywanie świadczeń rzeczowych - pracy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe