Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446) i art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195, 668) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Stypendystami za szczególne osiągnięcia naukowe mogą zostać uczniowie spełniający w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium łącznie następujące kryteria:

1) być finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;

2) osiągać bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen co najmniej 5.8 oraz legitymować się wzorowym zachowaniem;

3) aktywnie działać na rzecz szkoły.

2. Stypendystami za szczególne osiągnięcia naukowe mogą zostać także uczniowie ze średnią co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem, jeżeli spełnią przynajmniej jeden z warunków o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze zm.)".

2. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się:

1) złożone przez rodziców (opiekunów) niepełnoletniego ucznia lub przez pełnoletniego ucznia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku gdy wniosek jest składany w trybie § 4 ust. 2 - oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o spełnianiu warunku określonego w § 4 ust. 2 i § 5 pkt 1 Programu. Wzór oświadczeń stanowi załącznik Nr 2 do Programu,

2) kserokopie świadectwa za rok szkolny poprzedzający przyznanie stypendium lub dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w § 5 pkt 2 w przypadku stypendium sportowego,

3) opinie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 lub w § 5 pkt 3) wraz z uzasadnieniem.".

3. Załącznik Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.12.2011 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 2 do Załącznika do Uchwały Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.12.2011 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/165/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM NAUKOWEGO/SPORTOWEGO UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ

1. Wnioskodawca……………….…………………………………………………..…………………….

2. Imię i Nazwisko ucznia…………………………………………………….………………..…………

3. Adres zamieszkania ucznia…………………………………………………………………………….

4. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń……………………………………………………...

Załączniki:

1. Opinia Dyrektora szkoły o spełnianiu przez ucznia kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2 wraz z uzasadnieniem w przypadku stypendium naukowego.

2. Opinia Dyrektora szkoły o spełnianiu przez ucznia kryteriów, o których mowa w § 5 pkt 3 Programu wraz z uzasadnieniem w przypadku stypendium sportowego.

3. Oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Programu.

4. Kserokopia świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający przyznanie stypendium w przypadku stypendium naukowego.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny poprzedzający przyznanie stypendium w przypadku stypendium sportowego.

……..………………………………………….

Podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/165/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIA

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb stypendium dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

……………………………………….……………….

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)

niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia

2. Oświadczam, że miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).*

………………………………………….…………….

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)

niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia

3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).*

………………………………………….…………….

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)

niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia

*- wypełnia się w przy składaniu wniosku w trybie § 4 ust. 2 i § 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe