Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/217/16 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz. 266) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/217/16
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz.266).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Sokółce uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz. 266). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Sokółka. W miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce, przebywa na co dzień ok. 90 - 100 psów.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

7) ) Gmina Sokółka przez okres 2016 roku w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Koty wolno żyjące , bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Miejski w Sokółce zaleca stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenie i dokarmianie tych zwierząt. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sokółce, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Sokółki wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce;

3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Sokółce;

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku.

§ 2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Sokółka - Burmistrz Sokółki

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce

3) Straż Miejska w Sokółce

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
CEL i ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Sokółka;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

4) odławianie bezdomnych zwierząt;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 4. Urząd Gminy w Sokółce z uwagi na brak warunków technicznych nie przewiduje czipowania psów i kotów w 2016 roku.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują :

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek

2) Właściciel zwierzęcia poprzez wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sokółka realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez pracownika Schroniska z udziałem Straży Miejskiej, Policji oraz przez mieszkańców. Do schroniska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokółka realizują:

1) Uprawniony podmiot tj. Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis z siedzibą 16 - 100 Sokółka, Puciłki 31, posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz posiadający podpisaną umowę zawartą w dniu 18 grudnia 2015 roku, Numer U/14/2015 z Gminą Sokółka na wykonanie usługi. Bezdomne zwierzęta są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładu leczniczego Centrum Weterynaryjne "Boliłapka", 15 - 182 Białystok, ul. Rodzinna 16, z którym podpisano umowę o współpracy zawartą w dniu 8 lutego 2016 roku.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.

2) Centrum Weterynaryjne "Boliłapka", 15 - 182 Białystok, ul. Rodzinna 16.

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt w Schronisku;

2) Właściciel poprzez wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu w zakładzie leczniczym na koszt właściciela zwierzęcia.

§ 12. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Geniuszach 9/2, 16 - 100 Sokółka.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Urząd Miejski w Sokółce w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 146 tys. zł.(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) zabezpieczono w budżecie Gminy Sokółka, w tym:

1. 86400, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) - wykonywanie prac objętych w $ 1 umowy Nr U/14/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku związanych z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2. 14853,00zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złotych) - koszty związane z dzierżawą terenu i budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3. 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - koszty związane z dokarmianiem wolno żyjących kotów,

4. 3000,00zł (słownie:trzy tysiące złotych) - koszty związane ze sterylizacją/kastracją wolno żyjących kotów,

5. 8000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) - koszty związane z zapewnieniem całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej na leczenie zwierząt, które ucierpiały w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

6. 20000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - koszty związane z zakupem nowych kojców do schroniska, schładzarki skrzyniowej, pracami remontowymi pomieszczeń schroniska i obsługi oraz zakupem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia schroniska,

7. 12747,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) - koszty związane z realizacją (ewentualną) zadań w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich,

8. 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) - na utylizację padłych zwierząt - umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Sokółce, a Firmą "STRUGA" S.A.. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, 88 - 111 Rojewo (dodatkowe koszty zabezpieczone w budżecie gminy Sokółka)..

§ 15. Świadczenie usług i dostaw w Schronisku, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164).

§ 16. Świadczenie usług poza Schroniskiem na koszt właścicieli zwierząt.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe