| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/217/16 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz. 266) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/217/16
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz.266).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Sokółce uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2013r, poz. 856 zm. z 2014r, poz. 1794 zm. z 2015r., poz. 266). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Sokółka. W miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce, przebywa na co dzień ok. 90 - 100 psów.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

7) ) Gmina Sokółka przez okres 2016 roku w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Koty wolno żyjące , bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Miejski w Sokółce zaleca stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenie i dokarmianie tych zwierząt. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sokółce, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Sokółki wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce;

3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Sokółce;

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2016 roku.

§ 2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Sokółka - Burmistrz Sokółki

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce

3) Straż Miejska w Sokółce

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
CEL i ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Sokółka;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

4) odławianie bezdomnych zwierząt;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 4. Urząd Gminy w Sokółce z uwagi na brak warunków technicznych nie przewiduje czipowania psów i kotów w 2016 roku.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują :

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek

2) Właściciel zwierzęcia poprzez wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sokółka realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez pracownika Schroniska z udziałem Straży Miejskiej, Policji oraz przez mieszkańców. Do schroniska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokółka realizują:

1) Uprawniony podmiot tj. Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis z siedzibą 16 - 100 Sokółka, Puciłki 31, posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz posiadający podpisaną umowę zawartą w dniu 18 grudnia 2015 roku, Numer U/14/2015 z Gminą Sokółka na wykonanie usługi. Bezdomne zwierzęta są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładu leczniczego Centrum Weterynaryjne "Boliłapka", 15 - 182 Białystok, ul. Rodzinna 16, z którym podpisano umowę o współpracy zawartą w dniu 8 lutego 2016 roku.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.

2) Centrum Weterynaryjne "Boliłapka", 15 - 182 Białystok, ul. Rodzinna 16.

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt w Schronisku;

2) Właściciel poprzez wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu w zakładzie leczniczym na koszt właściciela zwierzęcia.

§ 12. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Geniuszach 9/2, 16 - 100 Sokółka.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Urząd Miejski w Sokółce w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 146 tys. zł.(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) zabezpieczono w budżecie Gminy Sokółka, w tym:

1. 86400, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) - wykonywanie prac objętych w $ 1 umowy Nr U/14/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku związanych z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2. 14853,00zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złotych) - koszty związane z dzierżawą terenu i budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3. 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - koszty związane z dokarmianiem wolno żyjących kotów,

4. 3000,00zł (słownie:trzy tysiące złotych) - koszty związane ze sterylizacją/kastracją wolno żyjących kotów,

5. 8000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) - koszty związane z zapewnieniem całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej na leczenie zwierząt, które ucierpiały w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

6. 20000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - koszty związane z zakupem nowych kojców do schroniska, schładzarki skrzyniowej, pracami remontowymi pomieszczeń schroniska i obsługi oraz zakupem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia schroniska,

7. 12747,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) - koszty związane z realizacją (ewentualną) zadań w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich,

8. 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) - na utylizację padłych zwierząt - umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Sokółce, a Firmą "STRUGA" S.A.. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, 88 - 111 Rojewo (dodatkowe koszty zabezpieczone w budżecie gminy Sokółka)..

§ 15. Świadczenie usług i dostaw w Schronisku, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164).

§ 16. Świadczenie usług poza Schroniskiem na koszt właścicieli zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »