Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 25/98/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 343,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 000,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 343,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54 585 390,49 zł,

a) plan dochodów bieżących 46 877 324,49 zł,

b) plan dochodów majątkowych 7 708 066,00 zł,

2) plan wydatków ogółem 56 755 024,49 zł,

a) plan wydatków bieżących 44 569 314,49 zł,

b) plan wydatków majątkowych 12 185 710,00 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 169 634,00 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 169 634,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/98/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

40 787 764,00

0,00

0,00

40 787 764,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

314 280,00

0,00

0,00

314 280,00

majątkowe

majątkowe

razem:

7 708 066,00

0,00

0,00

7 708 066,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

801

Oświata i wychowanie

17 506,00

0,00

5 343,67

22 849,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

10 590,00

0,00

1 509,88

12 099,88

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 590,00

0,00

1 509,88

12 099,88

80111

Gimnazja specjalne

6 916,00

0,00

3 833,79

10 749,79

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 916,00

0,00

3 833,79

10 749,79

bieżące

razem:

6 084 216,82

0,00

5 343,67

6 089 560,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

54 580 046,82

0,00

5 343,67

54 585 390,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

314 280,00

0,00

0,00

314 280,00

bieżące

razem:

46 871 980,82

0,00

5 343,67

46 877 324,49

majątkowe

razem:

7 708 066,00

0,00

0,00

7 708 066,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/98/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

20 200,00

0,00

20 200,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

20 200,00

0,00

20 200,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

252 275,00

21 555,00

230 720,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

252 275,00

21 555,00

230 720,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

600

Transport i łączność

przed zmianą

13 454 869,00

3 268 360,00

10 186 509,00

zmniejszenie

-21 000,00

-21 000,00

0,00

zwiększenie

21 000,00

21 000,00

0,00

po zmianach

13 454 869,00

3 268 360,00

10 186 509,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

13 451 569,00

3 265 060,00

10 186 509,00

zmniejszenie

-21 000,00

-21 000,00

0,00

zwiększenie

21 000,00

21 000,00

0,00

po zmianach

13 451 569,00

3 265 060,00

10 186 509,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

847 000,00

847 000,00

0,00

zmniejszenie

-21 000,00

-21 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

826 000,00

826 000,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

22 000,00

22 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

0,00

po zmianach

24 000,00

24 000,00

0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

12 706,00

12 706,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

19 000,00

19 000,00

0,00

po zmianach

31 706,00

31 706,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

50 392 989,00

38 458 199,00

11 934 790,00

zmniejszenie

-21 000,00

-21 000,00

0,00

zwiększenie

21 000,00

21 000,00

0,00

po zmianach

50 392 989,00

38 458 199,00

11 934 790,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17 506,00

17 506,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 343,67

5 343,67

0,00

po zmianach

22 849,67

22 849,67

0,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

przed zmianą

10 590,00

10 590,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 509,88

1 509,88

0,00

po zmianach

12 099,88

12 099,88

0,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

przed zmianą

10 485,00

10 485,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 495,12

1 495,12

0,00

po zmianach

11 980,12

11 980,12

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

105,00

105,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

14,76

14,76

0,00

po zmianach

119,76

119,76

0,00

80111

Gimnazja specjalne

przed zmianą

6 916,00

6 916,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 833,79

3 833,79

0,00

po zmianach

10 749,79

10 749,79

0,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

przed zmianą

6 848,00

6 848,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 795,38

3 795,38

0,00

po zmianach

10 643,38

10 643,38

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

68,00

68,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

38,41

38,41

0,00

po zmianach

106,41

106,41

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

6 084 216,82

6 084 216,82

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 343,67

5 343,67

0,00

po zmianach

6 089 560,49

6 089 560,49

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

56 749 680,82

44 563 970,82

12 185 710,00

zmniejszenie

-21 000,00

-21 000,00

0,00

zwiększenie

26 343,67

26 343,67

0,00

po zmianach

56 755 024,49

44 569 314,49

12 185 710,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe